Ο ρόλος του φύλου στην ηγεσία

Αποστολοπούλου, Βασιλεία (2022)

Thesis

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει το ρόλο του φύλου στην ηγεσία. Για την διεξαγωγή της χρησιμοποιείται η μέθοδος της βιβλιογραφικής έρευνας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο γνωστές μεθόδους δευτερογενούς έρευνας. Ειδικότερα, η βιβλιογραφική έρευνα αφορά τη μελέτη υλικού, το οποίο είναι ήδη επεξεργασμένο. Οι αλλαγές που γίνονται στο χώρο των επιχειρήσεων και ιδίως σε ότι έχει σχέση με την ανάληψη μίας ηγετικής θέσης από το κατάλληλο άτομο, είναι συνεχείς. Βέβαια, το άτομο που επιθυμεί να αναλάβει μία ηγετική θέση, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, πρέπει να ασκεί ορθά την ηγεσία, επιλέγοντας το κατάλληλο ηγετικό στυλ. Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας που μελετήθηκαν είναι τα παρακάτω: α) επηρεάζει το φύλο στην επιλογή μίας ηγετικής θέσης σε έναν οργανισμό, β) διαφέρουν τα δύο φύλα στο στυλ ηγεσίας και γ) υιοθετούν οι γυναίκες ηγετικά στυλ τα οποία οδηγούν σε υψηλότερη απόδοση έναν οργανισμό. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι το φύλο έχει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο για την ανάληψη μίας ηγετικής θέσης. Γίνεται, δηλαδή, φανερό ότι επηρεάζει το φύλο στην επιλογή μίας ηγετικής θέσης σε έναν οργανισμό. Παρατηρήθηκε, ακόμα, η ύπαρξη διαφορών, είτε μεγάλων είτε μικρών, στα στυλ ηγεσίας που επιλέγουν τα δύο φύλα. Τέλος, φάνηκε ότι οι γυναίκες, συχνά, υιοθετούν ηγετικά στυλ τα οποία οδηγούν σε υψηλότερη απόδοση έναν οργανισμό. Έτσι, ενισχύεται η ανάληψη ηγετικών θέσεων από τις γυναίκες. Στη σημερινή εποχή είναι σημαντικό το φύλο να σταματήσει να επηρεάζει την επαγγελματική ανέλιξη και την πρόοδο που έχει ένα άτομο στην εργασία του. Ο ηγέτης, λοιπόν, σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό πρέπει να είναι ένα ικανό και κατάλληλο άτομο, που υιοθέτει το ορθό στυλ ηγεσίας ανεξάρτητα από το φύλο του.