Η διαχείριση κρίσεων στο ψηφιακό περιβάλλον στον κλάδο των φαρμακευτικών εταιρειών

Παπαγεωργάκη, Χριστιάνα (2022)

Thesis

Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με κύρια αναφορά σε Facebook, Twitter, Youtube και Linkedin) στη διαχείριση κρίσεων στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό κλάδο. Η ιδέα για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος προέκυψε όταν έπειτα από προσεκτική παρατήρηση στις αντίστοιχες σελίδες των φαρμακευτικών εταιρειών που διέθεσαν τα τέσσερα εγκεκριμένα εμβόλια κατά της Covid-19 διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν πληροφορίες σχετικά με αυτά. Είναι εντυπωσιακό ότι σε μια περίοδο κρίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα πανίσχυρο όπλο, δεν χρησιμοποιήθηκε προς όφελος των εταιρειών αυτών, σε επίπεδο «υπεράσπισης» των σκευασμάτων που διέθεσαν μετά από τις απαραίτητες κλινικές μελέτες. Όπως αποδείχθηκε κατά την εκπόνησης της εργασίας αυτής, η παρατήρηση αυτή ήταν ορθή αλλά και δικαιολογημένη, καθώς υπάρχουν αυστηροί νομοθετικοί περιορισμοί που αφορούν στην επικοινωνία από την πλευρά των φαρμακευτικών εταιρειών πληροφοριών που σχετίζονται με σκευάσματα που παράγουν και διαθέτουν στην αγορά. Ωστόσο μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα και την μελέτη περίπτωσης προκύπτει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα πεδίο επικοινωνίας που δίνει την ευκαιρία στην εκάστοτε φαρμακευτική εταιρεία να συστηθεί στο ευρύ κοινό με μια πιο ανθρωποκεντρική ταυτότητα και να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί του. Και αυτό είναι που μπορεί να εξυπηρετήσει του σκοπούς της εταιρείας στη περίπτωση που κληθεί να αντιμετωπίσει κάποια κρίση και να επικοινωνήσει στοχευμένα τα μηνύματά του προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ως βασικό συμπέρασμα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι η παρουσία των φαρμακευτικών εταιρειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητη και ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες του κλάδου στρέφονται στην ενίσχυσης της παρουσίας τους σε αυτά. Επίσης, προτείνεται ως απαραίτητη και ουσιώδης η ενσωμάτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης κρίσης της εταιρείας είτε ως μία ξεχωριστή στρατηγική είτε ενσωματώνοντας προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στην παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλες τις φάσεις διαχείρισης κρίσης από την ανίχνευσή της, την αξιολόγηση κινδύνου μέχρι τη διαχείρισή της και την αξιολόγηση μετά το πέρας της. Εξίσου μεγάλης σημασίας είναι η χρήση τους σε επίπεδο πρόληψης υπό την έννοια ανίχνευσης κινδύνων και δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης με το κοινό. Άλλωστε ο φαρμακευτικός κλάδος, αποτελεί έναν υψηλής επικινδυνότητας κλάδο για την εμφάνιση κρίσεων και οι περισσότερες εταιρείες, ειδικά οι πολυεθνικές με πολυετή και σε πολλές χώρες παρουσία, διαθέτουν λεπτομερή σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Επιπλέον, διαθέτουν άρτια καταρτισμένα στελέχη, ενώ τα σχέδια διαχείρισης αυτά επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Κάτι ακόμα το οποίο προκύπτει από την παρούσα εργασία, είναι ότι η συντονισμένη ενίσχυση της εξωστρέφειας αυτής από όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες του κλάδου και η συνεργασία μεταξύ τους μπορεί να λειτουργήσει θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Η εικόνα του υπό διερεύνηση θέματος δεν φαίνεται να είναι ώριμη ακόμα, ωστόσο με δεδομένο ότι αναφερόμαστε στο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο είναι ταχέως εξελισσόμενο και με δεδομένο ότι η τελευταία διετία της πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης για τη στροφή και τη μεταφορά της επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον, οι εξελίξεις θα είναι ταχύτατες.