Πως η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την επωνυμία, την αναγνωρισιμότητα και τη σχέση με τους καταναλωτές: Η περίπτωση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Βόρεια Ελλάδα

Καραγιάννη, Άννη (2022-01)

Thesis

Ο αγρό – διατροφικός κλάδος αποτελεί έναν από τις σημαντικότερους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας του συνόλου των προϊόντων, ιδιαίτερα σημαντικός για την εθνική οικονομία και τη διατήρηση αρκετών χιλιάδων θέσεων απασχόλησης σε ένα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ανάπτυξης στρατηγικών προώθησης αγροτικά προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών, παρέχουν πολλά περισσότερα από ένα οικονομικό τρόπο διαφήμισης αγαθών και υπηρεσιών. Ο κατάλληλος σχεδιασμός στρατηγικών marketing, με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οδηγεί σε αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε όλους τους κρίκους της αγρό – διατροφικής αλυσίδας, και ιδιαίτερα μεταξύ παραγωγών – επιχειρήσεων και χρηστών – καταναλωτών. Η αξία μιας επωνυμίας αποτελείται από πολυσύνθετες έννοιες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επιμέρους διαστάσεις, όπως το επίπεδο αναγνώρισης της επωνυμίας (brand awareness), η πιστότητα των καταναλωτών και η ποιότητα των προϊόντων. Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στους παράγοντες που επιδρούν στην επωνυμία (brand name) και τον βαθμό αναγνώρισης της επωνυμίας (brand awareness). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ισχύ της επωνυμίας (brand name) και το brand awareness επιχειρήσεων αγρό – διατροφικού τομέα, ο οποίος πραγματώνεται μέσω έρευνας σε 50 αγρό – διατροφικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Επιπρόσθετος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στις πρακτικές marketing των επιχειρήσεων, στη διαφήμιση και τις σχέσεις των αγρό – διατροφικών επιχειρήσεων με τους πελάτες καταναλωτές.