Η υιοθέτηση του digital marketing και η επίδραση του σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις την περίοδο της πανδημίας.

Σελένιου, Δήμητρα (2022-01)

The pandemic in 2019 defined the global economic environment, with the suspension of the entire economy creating a recession. The recession has caused a global disruption in the entire economic environment, thus affecting consumers and businesses. The dissertation investigates the adoption of digital marketing and its impact on Greek small and medium business during the pandemic. It aims to provide an overview of the impact of the pandemic on small and medium-sized enterprises. For the research, semi-structured interviews were carried out by companies in the city of Xanthi. The interviews and all the relevant data in articles and bibliography were analyzed and recorded in order to capture the situation faced by consumers and businesses. Finally, the research is completed with the analysis of the results of the interviews and the results it had in the e-commerce of Greece.

Thesis

Η πανδημία το 2019 καθόρισε το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, με την αναστολή όλης της οικονομίας να δημιουργεί μια ύφεση. Η ύφεση προκάλεσε παγκόσμια διαταραχή σε όλο το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζοντας έτσι καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η διπλωματική εργασία ερευνά την υιοθέτηση του digital marketing και την επίδραση του σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις την περίοδο της πανδημίας. Έχει ως στόχο να δώσει μια εικόνα για τις επιρροή που έχει η πανδημία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την πραγματοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με επιχειρήσεις στην πόλη της Ξάνθης. Αναλύθηκαν και καταγράφηκαν οι συνεντεύξεις και όλα τα σχετικά στοιχεία σε άρθρα και βιβλιογραφία με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης που ήρθαν αντιμέτωποι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Τέλος, η έρευνα ολοκληρώνεται με την ανάλυση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων και τα αποτελέσματα που είχε στο ηλεκτρονικό εμπόριο της Ελλάδας.