Η Συμβολή της Σύμβασης της Βιέννης (CISG) στην άρση των νομικών εμποδίων στις διεθνείς συναλλαγές και οι διεθνείς εμπορικοί όροι (INCOTERMS). (Ιδίως τα έννομα βοηθήματα του αγοραστή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης εκ μέρους του πωλητή

Θεοδώρα, Αχιλλέως (2022-01)

Thesis

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη και παρουσίαση συγκεκριμένων ζητημάτων που άπτονται της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Βιέννης 1980) (CISG) και των διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms). Η εργασία θίγει το πολύκροτο θέμα της ομογενοποίησης ορισμένων βασικών κλάδων στον τομέα των διεθνών συναλλαγών, η οποία συνετέλεσε στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και στην ελαχιστοποίηση της ανασφάλειας δικαίου μέσω της δημιουργίας μιας «κοινής γλώσσας», δηλαδή, μέσω της δημιουργίας της CISG η οποία αποτελεί σύμβαση διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου. Επιπλέον, το κείμενο της CISG φωτίζει και αναδεικνύει την συμβολή της στην παρακώλυση των νομικών εμποδίων στο παγκόσμιο εμπόριο. Στην εν προκειμένω μελέτη θα αναλυθούν εμπεριστατωμένα οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη ενοποίησης του δικαίου και οι λόγοι που η CISG καθώς και οι διεθνείς εμπορικοί όροι (Incoterms) αποτελούν πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο. Σκοπός της Σύμβασης πώλησης (CISG) είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συμβαλλόμενων μερών, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη και σκοπός των διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms) είναι να καθορίζουν τις υποχρεώσεις του πωλητή και του αγοραστή. Η εν προκειμένω μελέτη πραγματεύεται τα έννομα βοηθήματα του αγοραστή στις περιπτώσεις που ο πωλητής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα να παραβιάζει ουσιωδώς την σύμβαση πώλησης. Η ιδιαιτερότητα της εργασίας είναι η επικέντρωση στα έννομα βοηθήματα του αγοραστή όταν ο πωλητής αθετεί ουσιωδώς την σύμβαση καθώς η απλή αθέτηση διαφέρει ριζικά από την ουσιώδη, λόγω των διαφορετικών έννομων βοηθημάτων που παρέχονται στον αγοραστή. Λόγω της έκτασης της μεταπτυχιακής εργασίας, κρίθηκε σημαντικό να αναφερθούν συγκεκριμένες διατάξεις της CISG, χωρίς να γίνει εξονυχιστική αναφορά των διατάξεων της εν συνόλω. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία προβάλλει το φαινόμενο της ομοιομορφίας του δικαίου και συγκεκριμένα την ανάγκη ομοιομορφίας του, στον τομέα των διεθνών συναλλαγών. Επιπροσθέτως, προσδιορίζει τη σημασία και το πεδίο εφαρμογής της CISG, περιγράφει τις υποχρεώσεις αμφότερων των μερών της σύμβασης πώλησης, εκτιμά την αλληλεπίδραση της CISG με το εθνικό δίκαιο και τους διεθνείς εμπορικούς όρους και παρουσιάζει τα έννομα βοηθήματα του αγοραστή σε περίπτωση που ο πωλητής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα να παραβιάσει ουσιωδώς την σύμβαση πώλησης. Στο κείμενο αναλύονται τα τέσσερα έννομα βοηθήματα του αγοραστή και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία της ουσιώδους αθέτησης της σύμβασης καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε, η ουσιώδης αθέτηση διαφέρει από την απλή αθέτηση. Τα έννομα βοηθήματα που αναλύονται είναι η εκπλήρωση παροχής εκ μέρους του πωλητή, η αντικατάσταση των αγαθών με άλλα αγαθά, η υπαναχώρηση του αγοραστή και τέλος η αποζημίωση. Συγχρόνως, η εργασία προσεγγίζει ορισμένα ζητήματα που άπτονται των Incoterms, αποδίδοντας τον ορισμό, την νομική φύση και την ταξινόμηση τους. Τέλος, κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας αλλά και στο τελευταίο υποκεφάλαιο του τελευταίου κεφαλαίου, παρατίθενται πρακτικά παραδείγματα τα οποία σχετίζονται με τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν στην εργασία. Η ανάλυση των δικαστικών αποφάσεων έγινε με ενδελεχή έρευνα με σκοπό να αναδειχθεί η λειτουργικότητα της CISG και των διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms).