Η θεωρία της Ανεστραμμένης Τάξης: διερεύνηση εφαρμογής και απόψεις φοιτητών του Πανεπιστημίου Νεάπολις

Πούλκα, Ζωή Ευαγγελία (2022-01)

Thesis

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Δημόσια διοίκηση με κατεύθυνση την Εκπαιδευτική διοίκηση, εκπονήθηκε η παρούσα εργασία με τίτλο «Η θεωρία της Ανεστραμμένης Τάξης: διερεύνηση εφαρμογής και απόψεις φοιτητών του Πανεπιστημίου Νεάπολις». Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξηγήσει συνοπτικά την μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης καθώς και τα πλεονεκτήματα που συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από τις απόψεις των φοιτητών του πανεπιστημίου Νεάπολις που γίνεται χρήση της ανεστραμμένης τάξης. Μετά την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου και την βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου αναφέρονται οι προβληματισμοί της θεωρίας αυτής και οι τρόποι που διάφορες έρευνες έχουν δείξει πως αυτή εφαρμόζεται πρακτικά, παρουσιάζονται τα δεδομένα από τη διερεύνηση απόψεων σε τυχαίο δείγμα στο πανεπιστήμιο Νεάπολης. Η Μεθοδολογία της έρευνας είναι η ποσοτική ανάλυση και το ερευνητικό εργαλείο αυτοσχέδιο ειδικό ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκες για τις ανάγκες της συγκεκριμένη περίπτωση. Τα ερευνητικά ερωτήματα είχαν να κάνουν αν γνωρίζουν και πως κρίνουν οι φοιτητές/τριες τη χρήση της ανεστραμμένη τάξης στο πανεπιστήμιο τους, πώς μπορεί να γίνει χρήση αυτής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ποιες βελτιωτικές προτάσεις έχουν να προτείνουν. Το τυχαίο δείγμα που απάντησε είχε εύρος 122 οπότε μπόρεσε και λειτούργησε το ερωτηματολόγιο με αξιοπιστία και εγκυρότητα. Μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας είναι και τα ακόλουθα: α) ένα ποσοστό φοιτητών 38,5% θεωρεί ότι τη μέθοδο της Ανεστραμμένης τάξης έναν αποτελεσματικό τρόπο μάθησης , β) το 45,9% θεωρεί πως επηρεάζεται η μαθησιακή κουλτούρα , γ) το 40,2% θεωρεί πως η πλατφόρμα Moodle που χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι φιλική και ελκυστική και τέλος, δ) οι φοιτητές /τριες έκριναν θετικό το αποτέλεσμα χρήσης της ανεστραμμένης τάξης στο Πανεπιστήμιό τους και μεταξύ των βελτιωτικών προτάσεών τους είναι περισσότερη αλληλεπίδραση και εμβάθυνση εννοιών στο στάδιο «μέσα στην τάξη» και περισσότερη επιμόρφωση στις μεικτές διδακτικές προσεγγίσεις. Συγκρινόμενα τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με αυτά της βιβλιογραφίας βρέθηκαν να συνάδουν και ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.