Ένα ευφυές μοντέλο υποστήριξης λήψης απόφασης για την επιλογή προσωπικού βασισμένο στην εφαρμογή της Ασαφούς Δελφικής Μεθόδου και της Ασαφούς Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας

Αντώνιος, Παρασκευάς (2022-01)

Thesis

Οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, στο οποίο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων με αποτελεσματικό τρόπο αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τη διαφορά μεταξύ επιτυχημένων και μη επιτυχημένων οργανισμών την καθορίζουν οι άνθρωποι, δηλαδή οι ανθρώπινοι πόροι. Υπό αυτό το πρίσμα, η διαδικασία της ορθής επιλογής προσωπικού από την διοίκηση ενός οργανισμού αποτελεί κρίσιμη παράμετρο ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση στο θέμα που εστιάζει στον πολυκριτήριο χαρακτήρα του προβλήματος και η οποία βασίζεται στην ασαφή αναλυτική ιεραρχική διαδικασία (FAHP) η οποία κάνει χρήση της θεωρίας της ασαφούς λογικής και κρίνεται κατάλληλη σε συνθήκες που εμφανίζουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για την λήψη αποφάσεων. Στόχο της εργασίας αποτελεί ο καθορισμός και η ανάλυση των κριτηρίων που σχετίζονται με τις σύγχρονες διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται από τα διοικητικά στελέχη για την επιτυχή εκπλήρωση διοικητικών πρακτικών. Για τον σκοπό αυτό, η προτεινόμενη μεθοδολογία προεκτείνει την μέθοδο FAHP, εισάγοντας την τεχνική της ασαφούς Δελφικής μεθόδου, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα του κάθε αποφασίζοντος καθώς και οι ιδιαίτερες προτιμήσεις τους μέσω της σχετικής σημαντικότητας των αποφασιζόντων ανά κριτήριο αξιολόγησης καθώς και τα σημεία ελαχίστων απαιτήσεών τους. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε να εφαρμοστεί το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο σε πραγματικό φορέα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις-Πάφου Κύπρου σε πραγματική περίπτωση επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και δη ακαδημαϊκού προσωπικού. Μέσω της εφαρμογής της ασαφούς αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι προς πλήρωση της κενής θέσης, ταξινομήθηκαν με σειρά προτεραιότητας παρέχοντας με αυτό τον τρόπο ένα κατάλληλο εργαλείο στην ευχέρεια της διοίκησης του φορέα (και κατ’ επέκταση ενδεχομένως μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού) ώστε να ληφθεί η πλέον ενδεδειγμένη απόφαση για το υπό μελέτη πρόβλημα.