Εκτενής Έρευνα Ενδιαφερόμενων Μερών (stakeholders) και Δημιουργία Customer Journey Map για Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Κατερίνης

Γάτσιου, Ναυσικά (2022-01)

English Abstract. The increasing population of urban centers is leading to increasing demands regarding the well-functioned operation of cities, as well as the quality of citizens’ life and sevice. The feasibility of satifying the aforementioned demands can be significantly enhanced by the utilization and incorporation of the constantly evolving information and communication technologies. The interconnection and interaction of the envolved devices and infranstrucures of a network is refflected in the term Internet of Things (ΙοΤ), which by extension shapes the concept of a smart city , in case it is used and appied in such way. The present dissertation provides initially a presentation of the main approaches found in the existing literature concerning the concept, the definition and the characteristcs of IoT, and gradually concentrates at the meaning of smart cities, as well as their characteristics and development process. Then, both European and Greek smart cities are case studied, following a review of the municipality of Katerini, which presents the city’s basic characteristics and smart actions. The research part consists of semi-structured interviews taken by stakeholders of the community (citizens, public/private sector, NPO/associations) and based on a common template through which the customer journey map is formed for each of the participants. The study’s basic goals are to collect repsesentative interviews of all the structural elements of a smart city (environment, economy, community, culture, tourism, education, health, transportation, buildings), to delve into each participant’s point of view and to evalutate each proposed action based on the ASCIMER evalutation system which is specialised in mediterranean countries.

Thesis

Ο ολοένα αυξανόμενος πληθυσμός των αστικών κέντρων οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων αλλά και την ποιότητα ζωής και εξυπηρέτησης των πολιτών τους. Η δυνατότητα ικανοποίησης των προαναφερόμενων απαιτήσεων μπορεί να ενισχυθεί κατά πολύ μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των συνεχώς αναπτυσσόμενων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Η διασύνδεση και η αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων συσκευών και υποδομών ενός συνόλου, αντικατοπτρίζεται στον όρο Internet of Things (ΙοΤ) ο οποίος κατ’ επέκταση διαμορφώνει την έννοια της έξυπνης πόλης (Smart City) όταν αξιοποείται και εφαρμόζεται ανάλογα. Η παρούσα εργασία παρέχει αρχικά μία παρουσίαση των προσεγγίσεων που επικρατούν στη βιβλιογραφία αναφορικά με την έννοια, τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του ΙοΤ, επικεντρώνοντας σταδιακά στην έννοια της έξυπνης πόλης και καταλήγοντας στα αναλυτικότερα τα χαρακττηριστικά, αλλά και τη διαδικασία ανάπτυξής της. Στη συνέχεια, μελετούνται περιπτώσεις έξυπνων πόλεων τόσο σε ευρωπαικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ακολουθεί μία επισκόπηση του Δήμου Κατερίνης, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά και ορισμένες δράσεις της με «έξυπνο» χαρακτήρα. Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από ημι-δομημένες συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί σε άμεσα συσχετιζόμενα μέλη της κοινότητας (πολίτες, δημόσιος/ιδιωτικός τομέας, ΜΚΟ/σύλλογοι) και βασίζονται σε ένα κοινό πρότυπο μέσα από το οποίο σκιαγραφείται για κάθε συμμετέχοντα το αντίστοιχο customer journey map. Βασικοί στόχοι της έρευνας είναι να αποκομμιστούν αντιπροσωπευτικές συντεύξεις όλων των δομικών στοιχείων μίας έξυπνης πόλης (περιβάλλον, οικονομία, κοινότητα, πολιτισμός, τουρισμός, εκπαίδευση, υγεία, ενέργεια, μεταφορές, δόμηση), να εντρυφήσει στην οπτική γωνία του κάθε συμμετέχοντα και να αξιολογήσει την εκάστοτε προτεινόμενη δράση βάσει του συστήματος αξιολόγησης ASCIMER, το οποίο εξειδικεύεται στις μεσογειακές χώρες.