Ψηφιακός μετασχηματισμός στη ναυτιλιακή βιομηχανία: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες υπηρεσίες με τη χρήση της τεχνολογίας

Χαρτοφίλης, Αθανάσιος (2022-01)

The purpose of this dissertation is to highlight innovative technologies, in accordance with the principles of Industry 4.0, which prevail today in several industries and their application in the shipping industry, both in Greece and worldwide. Shipping companies are increasingly facing the effects of the competitive and ever-changing environment in terms of digital transformation. However, the Greek shipping community faces digitization occasionally. The digital transformation, according to research, could help reduce operating costs as well as reduce the environmental footprint. Nevertheless, there are many companies that start investing in innovative applied research. The regulatory framework, cyber threats, fare fluctuations, ship maintenance costs, the Covid 19 pandemic, are some of the external factors accelerating the transition to digital transformation and a holistic approach to achieving digital maturity in the shipping industry. Also, in preparing the ground for the coming future, references are made to ‘smart ports and smart ships’ and the autonomous technologies used are examined, as well as case studies with examples of ports and companies around the world that apply it. The role of training of the crew and the employees of the shipping companies with the new technologies is examined. Finally, the conclusions of the literature review follow.

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει καινοτόμες τεχνολογίες, σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0, που επικρατούν σήμερα σε αρκετούς κλάδους αλλά και την εφαρμογή τους στη ναυτιλιακή βιομηχανία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τις επιπτώσεις του ανταγωνιστικού και μεταβαλλόμενου συνεχώς περιβάλλοντος όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ωστόσο, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα αντιμετωπίζει την ψηφιοποίηση περιστασιακά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σύμφωνα με έρευνες, θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση λειτουργικών εξόδων καθώς και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παρολαυτά, αρκετές είναι οι εταιρείες που αρχίζουν να επενδύουν στην καινοτόμο εφαρμοσμένη έρευνα. Το κανονιστικό πλαίσιο, οι κυβερνοαπειλές, οι διακυμάνσεις στα ναύλα, το κόστος συντήρησης των πλοίων, η πανδημία Covid 19, είναι μερικοί από τους εξωγενείς παράγοντες που επισπεύδουν την μετάβαση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και μια ολιστική προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί μια ψηφιακή ωριμότητα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Επίσης, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επερχόμενο μέλλον, γίνονται αναφορές στα ‘έξυπνα λιμάνια και έξυπνα πλοία’ και εξετάζονται οι αυτόνομες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και μελέτες περιπτώσεων με παραδείγματα λιμένων και εταιρειών ανά τον κόσμο που το εφαρμόζουν. Αναφέρονται οι επιπτώσεις των τεχνολογιών 5G στη Βιομηχανία 4.0. Εξετάζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης του πληρώματος αλλά και των υπαλλήλων των ναυτιλιακών εταιριών με τις νέες τεχνολογίες. Εντέλει, ακολουθούν τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.