Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις ευρωπαϊκές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Ο ρόλος της τηλεργασίας

Μαγγέλης, Χρήστος (2022-05)

Thesis

Η πανδημία COVID-19 που έπληξε την παγκόσμια κοινότητα το 2020 επέφερε σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, αν και η πανδημία επηρέασε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό είχε να εξετάσει πως και σε ποιο βαθμό επηρέασε η πανδημία COVID-19 τις ευρωπαϊκές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, ποια μέτρα στήριξης εφαρμόστηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ποιο βαθμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες και την τηλεργασία. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η ανάλυση δευτερογενών δεδομένων από βιβλιογραφικές και εμπειρικές μελέτες της περιόδου 2020-21. Αξιοποιήθηκαν πρωτογενείς έρευνες και επιστημονικά άρθρα, τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην κρίση, παρέχοντας μια σειρά από οικονομικά και διαρθρωτικά μέτρα στήριξης, τα οποία βοήθησαν στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, η αδυναμία πολλών ΜμΕ να στραφούν στην ψηφιακή τεχνολογία και την τηλεργασία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εθνικών lockdown, δημιούργησε περισσότερες προκλήσεις και δυσκολίες και ανέδειξε την αναγκαιότητα της ανάπτυξης τους σε ψηφιακό επίπεδο.