Η ανταπόκριση των τουριστών στα πράσινα ξενοδοχεία

Γιάντση, Χρυσάνθη (2022-05)

Thesis

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη , από την οπτική γωνία των «πράσινων» ξενοδοχείων για την διερεύνηση της «πράσινης» συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών σε αυτά. Οι κύριοι παράγοντες της συμπεριφοράς των τουριστών είναι τα δημογραφικά στοιχεία, η πρόθεση, η στάση και οι αξίες τους. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας κρίθηκε απαραίτητο η προσθήκη επιπλέον μεταβλητών, όπως είναι η περιβαλλοντική γνώση, ανησυχία και συνείδηση. Η ανάγκη της άναπτυξης του αειφόρου τουρισμού έχει αυξήσει την ίδρυση των οικολογικών ξενοδοχείων και την εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών. Τα «πράσινα» ξενοδοχεία θεωρούνται μία από τις πιο βασικές προσεγγίσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ακολουθούν ειδικές περιβαλλοντικές οδηγίες, προκειμένου να ικανοποιούν τους τουρίστες και παράλληλα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Στο πρώτο κομμάτι της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό μέρος, όπου γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση του βιώσιμου τουρισμού, των «πράσινων» ξενοδοχείων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η μελέτη αυτή συμβάλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, παρέχοντας χρήσιμες γνώσεις και επεκτείνοντας την ανάλυση των μεταβλητών, που επηρεάζουν την συμπεριφορά των Ελλήνων τουριστών, που επισκέπτονται τα οικολογικά ξενοδοχεία. Αποτελεί μία από τις πρώτες εμπειρικές μελέτες, που διευρύνει τις μεταβλητές, που επιδρούν στην συμπεριφορά των καταναλωτών να επισκεπτούν ένα « πράσινο» ξενοδοχείο στο πλαίσιο της ελληνικής φιλοξενίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το ερευνητικό κομμάτι της, όπου μέσω ποσοτικής έρευνας, ερευνήθηκε η ανταπόκριση των Ελλήνων τουριστών στα « πράσινα» ξενοδοχεία. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε και συμπληρώθηκε πανελλαδικά από 182 άτομα, του οποίου τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η περιβαλλοντική γνώση, ανησυχία και η συνείδηση των καταναλωτών, καθώς και το εισόδημα τους, το γυναικείο φύλο και η πρόθεση τους να πληρώσουν περισσότερα χρήματα σχετίζονται άμεσα και θετικά με την πρόθεση και την στάση τους να διαμείνουν σε ένα «πράσινο» ξενοδοχείο.