Καθεστώτα Ενίσχυσης και Αναπτυξιακά Κίνητρα στον κλάδο του τουρισμού: Η περίπτωση των Αναπτυξιακών Νόμων

Παρασκευαϊδου, Χριστίνα (2022-05)

Thesis

Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί, διαχρονικά, μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα, με εξαίρεση τα έτη της πανδημίας και τη σχετική καθίζηση που υπέστη, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία και απασχόληση. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η διερεύνηση των αναπτυξιακών κινήτρων και καθεστώτων ενίσχυσης, που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας, και ειδικότερα των κινήτρων ενίσχυσης που θεσπίστηκαν μέσω των Αναπτυξιακών Νόμων. Πραγματοποιώντας μια πλήρη καταγραφή, διαχρονική σύγκριση και κριτική αποτίμηση στα διαφορετικά πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων, ευρύτερος στόχος της παρούσης είναι η αξιολόγηση της εθνικής και περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, καθώς και η αποτελεσματικότητα των σχετικών Αναπτυξιακών Νόμων. Η μεθοδολογική σύνθεση της διπλωματικής εργασίας, βασίζεται στη βιβλιογραφική καταγραφή όλων των βασικών μεταβλητών που περιγράφουν την αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Νόμων, αποτιμώντας όλες τις διαθέσιμες ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους. Ο επίλογος της παρούσας διατριβής καταλήγει σε συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, που αφορούν στην συνοχή και επιδραστικότητα των καθεστώτων ενίσχυσης των Αναπτυξιακών Νόμων, με μια κριτική αποτίμηση για τη συνεισφορά τους στη μείωση των χωρικών ανισοτήτων του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.