Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Καντιδάκης, Σωτήρης (2022-01)

Thesis

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της διαχείρισης έργων έχει προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις με μια πολυσύνθετη υποστήριξη από εφαρμογές για τη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό, το χρονολογικό προγραμματισμό, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την κερδισμένη αξία κ.λπ. Υπάρχουν μειονεκτήματα στη χρήση ενός συνόλου διαφορετικών εφαρμογών που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται, αλλά και όταν γίνεται χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος για την εξυπηρέτηση πολλών λειτουργιών. Η παρούσα εργασία προσπαθεί μέσα από την έρευνα των μειονεκτημάτων στις υπάρχουσες εφαρμογές και τη μελέτη διαχείρισης έργων να δώσει λύσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας αρχικής έκδοσης ενός πληροφοριακού συστήματος που θα προσφέρει την ικανότητα της οργάνωσης, του σχεδιασμού και του προγραμματισμού ενός έργου, μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον με ομαλή διάδοση πληροφοριών στο χρήστη. Πραγματοποιήθηκε Βιβλιογραφική επισκόπηση από τα άρθρα που εξυπηρετούσαν το σκοπό για να εξαχθούν ποιοτικά συμπεράσματα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η γνώση από βιβλία σχετικά με τον τομέα Διαχείρισης Έργων και το μάθημα «Διαχείριση Έργων Πληροφορικής» του μεταπτυχιακού τίτλου που πραγματοποιήθηκε η παρούσα διατριβή. Στο κεφάλαιο Θεωρητικό Υπόβαθρο αναλύονται με παραδείγματα, οι μέθοδοι διαχείρισης έργου που χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία του συστήματος. Στα αποτελέσματα απεικονίζονται και αναλύονται οι λειτουργίες της εφαρμογής και η διαχείριση των πληροφοριών στη βάση δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις ιδέες που προέκυψαν για την εξέλιξη που μπορεί να έχει το σύστημα είναι εντυπωσιακά. Στα συμπεράσματα δίνονται απαντήσεις στα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που θέτονται στην ποιοτική προσέγγιση μεθοδολογίας έρευνας που ακολουθείται.