Η αξιοποίηση των εργαλείων του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στην προώθηση του Πολιτισμού της Ελλάδας

Δεμερτζή, Στυλιανή (2022-05)

Thesis

Κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Η αξιοποίηση των εργαλείων του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στην προώθηση του πολιτισμού της Ελλάδας» είναι να αναδείξει το επίπεδο της σχέσης ανάμεσα στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στον πολιτισμικό πλούτο της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, η εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση ανάμεσα στους δύο τομείς, τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, τον τρόπο που δομείται μία ορθή στρατηγική, τι είδους αποτελεσματικότητα σημειώνεται και τι είδους προκλήσεις - δυσκολίες υπάρχουν. Για την εύρεση δεδομένων αναφορικά με τα παραπάνω ερωτήματα έγινε εκτεταμένη έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές αναφορικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ και την πολιτισμική διαχείριση της Ελλάδας, ώστε να γίνουν φανερά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των δύο αυτών τομέων. Στη πορεία ακολούθησε η σύνδεση των δύο εννοιών, μέσω της οποίας έγινε φανερό ότι το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και τα εργαλεία του είναι ικανά και απαραίτητα πλέον για την προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και των οργανισμών που αναπτύσσουν δραστηριότητα επάνω στο αντικείμενο αυτής. Παράλληλα, με την βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, μέσω της οποίας παρήχθησαν πρωτογενή δεδομένα που έδωσαν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το πρωτόκολλο συνέντευξης. Το δείγμα που συμμετείχε στην συνέντευξη αποτελούνταν από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του ψηφιακού μάρκετινγκ και έχουν αναλάβει την προώθηση πολιτισμικών οργανισμών στο διαδίκτυο, με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων που προσφέρει το ψηφιακό μάρκετινγκ. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών που πήρε μέρος στη συνέντευξη θεωρεί πως το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι όντως απαραίτητο για τον πολιτισμικό κλάδο, τα κυριότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανάρτηση περιεχομένου στις ιστοσελίδες τους. Αναφορικά με την στρατηγική, αυτή πάντοτε δομείται βάση των εκάστοτε αναγκών του οργανισμού και μετράται με τους αντίστοιχους δείκτες. Επίσης, κανένας επαγγελματίας δεν χρησιμοποίησε κάποια καινοτόμα μέθοδο ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως η εικονική πραγματικότητα ενώ, το βασικότερο πρόβλημα όλων ήταν η αδυναμία κατανόησης του αντικειμένου τους από τα ανώτερα στελέχη των πολιτιστικών οργανισμών. Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι ολοένα και περισσότεροι πολιτισμικοί οργανισμοί προσπαθούν να εισέλθουν στον κόσμο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Οι προσπάθειες ψηφιοποίησης του πολιτισμού που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δώσει ώθηση στα κράτη - μέλη της να κάνουν χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την εξωστρέφεια του πολιτισμικού τους πλούτου προς ένα ευρύτερο κοινό. Η κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προγραμμάτων της έδωσαν ώθηση στους πολιτισμικούς οργανισμούς της Ελλάδας να εισέλθουν στον ψηφιακό κόσμο, ωστόσο τα βήματα προόδου είναι ακόμα μικρά. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι α) δεν χρησιμοποιείται κάποια καινοτομία, παρά μόνο κάποια βασικά εργαλεία, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, β) η πλειοψηφία των ατόμων που στελεχώνουν πολιτισμικούς οργανισμούς δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις επάνω στο αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ με αποτέλεσμα να υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε αυτούς και στους επαγγελματίες και τέλος γ) οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι τις περισσότερες φορές.