Η χρήση του Digital Marketing και των Social Media στην ανάπτυξη εταιρικών πωλήσεων στον πλαίσιο εταιριών τηλεπικοινωνίας

Καραμηνάς, Αριστόβουλος (2022-05)

Thesis

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ραγδαία ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα αδιαμφησβήτητο γεγονός. Ζούμε τα τελευταία χρόνια σε μια ψηφιακή εποχή, ενώ παλιές πρακτικές και μέθοδοι τείνουν να εξαλειφθούν. Παράλληλα, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πρωταγωνιστούν στις ζωές των ανθρώπων διαμορφώνοντας τον τρόπο ζωής μας. Η δράση των Social Media μεταφέρεται και στον κόσμο των επιχειρήσεων, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες μετάδοσης των μηνυμάτων τους και κατ’ επέκταση απόκτησης νέων πελατών. Στην διπλωματική εργασία που ακολουθεί, επιχειρείται να εντοπιστεί ο βαθμός κατά τον οποίο το Digital Marketing και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης λειτουργούν καταλυτικά στην αύξηση των εταιρικών πωλήσεων στον επιχειρηματικό κλάδο των εταιριών τηλεπικοινωνίας. Με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναλύονται και εξηγούνται οι έννοιες κι ορισμοί που διέπουν το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και τα Social Media, τις δυνατότητες που παρέχουν στον επιχειρηματικό κόσμο, τις διάφορες μορφές και λειτουργίες τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν από τους υπευθύνους του Μάρκετινγκ. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να καθοριστεί η έννοια του εταιρικού πελάτη, τα χαρακτηριστικά που τον διαμορφώνουν και πως μπορούν οι Marketeers να τα εκμεταλλευτούν για την υλοποίηση των στρατηγικών τους. Γίνεται επίσης αναφορά στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών , στους στόχους τους και στις δυνατότητες που παρέχουν στη σημερινή εποχή, Στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε από 100 συμμετέχοντες προκειμένου να αντληθούν τα κατάλληλα επιστημονικά δεδομένα και να φανεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των Digital tools και της αύξησης των εταιρικών πωλήσεων στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών. Από τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης προκύπτει σημαντική συνάφεια μεταξύ της ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχει ένας πάροχος τηλεπικοινωνιών και της αύξησης των πωλήσεων. Επιπλέον, φαίνεται η σημαντικότητα για τον πελάτη, το να παρέχονται εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης μέσω ψηφιακών εργαλείων, ενώ τονίζονται και οι ενέργειες που καλείται να πραγματοποιήσει μια εταιρία τηλεφωνίας ώστε να προσελκύσει όλο και περισσότερο κόσμο να λάβει ενεργά μέρος στη Digital εποχή. Τέλος, η εν λόγω διπλωματική εργασία κλείνει με προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση των προσφερόμενων παροχών που προσφέρει ένας πάροχος τηλεφωνίας, μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων, στοχεύοντας πάντα στην αύξηση των κερδών και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανταγωνιστών.