"Διερεύνηση των συμπεριφορών σεξουαλικής παρενόχλησης στους εργασιακούς υγειονομικούς χώρους: η περίπτωση των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων".

Ζαχαρή, Αφροδίτη (2023)

English abstract_ _. Sexual harassment is a social phenomenon that offends human dignity and violates the principle of equal treatment. Especially in workplaces, the frequency of the phenomenon is alarming. Sexual harassment was and continues to be for many people an invisible condition, which society treats as a taboo. Apart from the fact that it is a taboo issue, there is also the big issue of ignorance about which behaviors are classified as sexual harassment. Thus arises the need to clarify the definitions of the phenomenon and the different types or forms of sexual harassment. At the same time, the relevant legal framework of Greece and the European Union is presented. The purpose of this dissertation is to investigate and study the phenomenon of sexual harassment in occupational health facilities. The research concerns the recording of the frequency of sexual harassment in the working environments of Greek public hospitals. Specifically, the frequency of the phenomenon among health professionals and health staff in general, in public hospital institutions is investigated. The research was carried out in three Greek public hospitals where the questionnaires were distributed. Of the 470 questionnaires that were distributed, 300 were answered. The answers show that of the people who participated, about 50% have experienced sexual harassment, even rarely, in the last year of their work at the hospital. The victims are mostly female nurses, and the perpetrators are mostly male doctors (63%). 97% did not report their harassment to Human Resources mainly because they thought there would not be a substantial action against the perpetrators or that they would be accused of overreacting.

Thesis

Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους η συχνότητα του φαινομένου είναι ανησυχητική. Η σεξουαλική παρενόχληση συνιστούσε και συνεχίζει να συνιστά για πολλούς μία αθέατη κατάσταση, την οποία η κοινωνία αντιμετωπίζει ως ταμπού. Πέρα από το γεγονός όμως άτι αποτελεί ένα ζήτημα ταμπού, υπάρχει και το μεγάλο θέμα της άγνοιας για το ποιες συμπεριφορές χαρακτηρίζονται ως σεξουαλική παρενόχληση. 'Έτσι προκύπτει η ανάγκη αποσαφήνισης των ορισμών του φαινομένου και των διαφορετικών τύπων ή μορφών σεξουαλικής παρενόχλησης. Παράλληλα παρουσιάζεται το σχετικό νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την διερεύνηση την μελέτη του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στους εργασιακούς υγειονομικούς χώρους. Η έρευνα αφορά την καταγραφή της συχνότητας της σεξουαλικής παρενόχλησης στα εργασιακά περιβάλλοντα των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων. Συγκεκριμένα διερευνάται η συχνότητα του φαινομένου μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και του υγειονομικού προσωπικού γενικότερα στα δημόσια νοσοκομειακά ιδρύματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία ελληνικά δημόσια νοσοκομεία στα οποία έγινε διανομή των ερωτηματολογίων. Από τα 470 ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν, απαντήθηκαν τα 300. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι από τα άτομα που συμμετείχαν, περίπου το 50% έχει υποστεί συμπεριφορά σεξουαλικής παρενόχλησης έστω σπάνια, τον τελευταίο χρόνο εργασίας τους στο νοσοκομείο. Τα θύματα είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες νοσηλεύτριες και οι θύτες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό άνδρες γιατροί(σε ποσοστό 63%) . Το 97% δεν ανέφερε την παρενόχληση που δέχθηκε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κυρίως επειδή θεώρησε ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα ή ότι θα κατηγορηθούν για υπερβολική αντίδραση.