Εφαρμογές στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ που βοήθησαν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων στην Κύπρο κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Περατικός, Ιούλιος (2022-01)

English Abstract_:_ The purpose of this research paper is to research the implementation of digital marketing strategies for the companies that were affected during the COVID-19 pandemic in Cyprus. The project was implemented through three phases. Initially, in the first phase of the project, a bibliographic review was conducted where digital marketing, its uses and strategies were analyzed. In addition, research was conducted into the COVID-19 pandemic period and how the pandemic correlated with companies from similar surveys in the rest of the world. Then, the second phase of the project concerns businesses in Cyprus today. Questionnaires were conducted both by entrepreneurs in the field of marketing and advertising but also by businessmen whose businesses benefited financially either positively or negatively through digital marketing during the pandemic period. The third phase of the research project leads to the last stage of the research paper, the results and conclusions. The goal of the dissertation is to make a bibliographic review, by researching previous studies on this topic, further the use of digital marketing and integrated communication strategies in Cyprus, to analyze, understand and lead to conclusions of whether the companies benefited financially during the pandemic period through digital marketing.

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής στρατηγικών digital marketing στις εταιρείες οποίες πλήγηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο. Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από τρεις φάσεις. Αρχικά στην πρώτη φάση του έργου πραγματοποιήθηκε η ανασκόπηση βιβλιογραφίας όπου διερευνήθηκε το ψηφιακό marketing, οι χρήσεις του και οι στρατηγικές του. Επιπρόσθετα, έγινε έρευνα όσον αφορά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και την συσχέτιση της πανδημίας με τις επιχειρήσεις από παρόμοιες έρευνες στον υπόλοιπο κόσμο. Στην συνέχεια, η δεύτερη φάση του έργου αφορά τις επιχειρήσεις στην Κύπρο στις μέρες μας. Έγιναν ερωτηματολόγια τόσο από επιχειρηματίες στο χώρο του marketing και της διαφήμισης αλλά και σε επιχειρηματίες τους οποίους οι επιχειρήσεις τους επωφελήθηκαν οικονομικά είτε θετικά είτε αρνητικά μέσω του digital marketing κατά την περίοδο της πανδημίας. Στην τρίτη φάση του έργου η έρευνα οδηγείτε στο τελευταίο στάδιο τα αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στόχοι της διατριβής είναι να γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έρευνα προηγούμενων μελετών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, προώθηση της χρήσης του digital marketing και των ολοκληρωμένων στρατηγικών επικοινωνίας στην Κύπρο. Να αναλύσει, να κατανοήσει και να οδηγηθεί στα συμπεράσματα του κατά πόσο ωφελήθηκαν οικονομικά οι επιχειρήσεις κατά την περίοδο της πανδημίας μέσω του digital marketing, μέσω ερευνών για επιχειρήσεις στην Κύπρο. Επίσης, θα έχει ως στόχο την μελέτη το πως και αν βοήθησε στην κερδοφορία των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες, η οποία θα βοηθήσει την υφιστάμενη έρευνα να οδηγηθεί στα συμπεράσματα της σχετικά την Κύπρο και τις επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο.