Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως μέσο προβολής των Τουριστικών Προορισμών ενός τουριστικού Digital Marketing – Αναλύοντας τις απόψεις των φορέων του τουρισμού στο νησί της Χίου στην COVID-19 εποχή

Κουλουρούδη, Μαρία (2023-01)

English abstract_:_ As part of the MBA in Tourism Management at Neapolis University of Pafos, research was conducted for the preparation of the Diploma Thesis. The aim of this case-study was to identify and capture the perception of the stakeholders, of a tourist destination, regarding the unique characteristics that enhance the competitiveness of the tourist destination. A mixed method approach was used for the purpose of the research. Thus, content was collected from social media and semi-structured interviews were conducted. Instagram posts, which used #chios, were analyzed to identify the characteristics of the destination promoted by social media users. Afterwards, semi-structured interviews were conducted with Chios tourism operators to determine their perception of the island's points of differentiation. The results obtained from the survey were compared to determine if the views converge or diverge in an attempt to draw useful conclusions about the Authorities of the Destination. After comparing the results, it emerged that the opinions of the interviews and the photographic material had many elements in common with each other, and similarities were also observed from their comparison with the relevant literature.

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου διεξήχθη έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εντοπίσει και να αποτυπώσει την αντίληψη των ενδιαφερομένων μερών, ενός τουριστικού προορισμού, σχετικά με τα μοναδικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προορισμού. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε μικτή μέθοδος προσέγγισης. Έτσι, συλλέχθηκε περιεχόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Οι αναρτήσεις στο Instagram, που χρησιμοποίησαν το #chios, αναλύθηκαν προκειμένου να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά του προορισμού που προωθήθηκαν από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις φορέων του τουρισμού της Χίου για να προσδιοριστεί η αντίληψή τους σχετικά με τα σημεία διαφοροποίησης του νησιού. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα συγκρίθηκαν για να προσδιοριστεί εάν οι απόψεις συγκλίνουν ή διαφέρουν σε μια προσπάθεια εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων για τις Αρχές του Προορισμού. Μετά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι απόψεις των συνεντεύξεων και του φωτογραφικού υλικού είχαν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους, καθώς ομοιότητες παρατηρήθηκαν επίσης και από τη σύγκριση με τη σχετική βιβλιογραφία.