Τα πέντε στάδια του ταξιδιού και ο ρόλος τους στη λήψη της ταξιδιωτικής απόφασης - μια εμπειρική έρευνα σε Έλληνες τουρίστες

Τσαπακίδου, Σοφία Βαρβάρα (2023-01)

English Abstract_:_ The stages of the journey belong to the tourism sector and many companies operating in the tourism industry must include them in their strategic plan. Knowing the moment the traveler is taking an action related to their trip, helps businesses develop appropriate marketing strategies. The process followed by a traveler from the moment he dreams of a destination to the moment he returns from it, is complex, multidimensional and polymorphic. In the literature, traveling is divided into business traveling and leisure traveling. In any case, the user will collect the information by performing specific actions. More specifically, some of the sources of information from which he will draw his information are either from the internet on rating websites, OTA's (Online Travel Agencies), travel blogs, Google and Google Maps, Social Media or from relatives and friends. This research will analyze the five stages of the journey, the sources of information and their credibility as well as at which stage the traveler collects specific information.

Τα στάδια του ταξιδιού ανήκουν στο τομέα του τουρισμού και πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο οφείλουν να τα εντάσσουν στο στρατηγικό τους πλάνο. Γνωρίζοντας την στιγμή που ένας ταξιδιώτης πραγματοποιεί κάποια ενέργεια σχετική με το ταξίδι του, βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ. Η διαδικασία που ακολουθεί ένας ταξιδιώτης από τη στιγμή που ονειρεύεται έναν προορισμό μέχρι και τη στιγμή που θα επιστρέψει από αυτόν, είναι πολύπλοκη, πολυδιάστατη και πολυμορφική. Στη βιβλιογραφία, τα ταξίδια χωρίζονται σε επαγγελματικά και σε ταξίδι αναψυχής. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα συλλέξει τις αντίστοιχες πληροφορίες εκτελώντας συγκεκριμένες ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα, μερικές πηγές πληροφόρησης από τις οποίες θα αντλήσει τις πληροφορίες του είναι είτε από το διαδίκτυο σε ιστοσελίδες αξιολογήσεων, σε OTA’s (Online Travel Agencies), σε ταξιδιωτικά ιστολόγια, στο Google και Google Maps, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είτε από συγγενείς και φίλους. Η παρούσα έρευνα θα αναλύσει τα πέντε στάδια του ταξιδιού, τις πηγές πληροφόρησης και την αξιοπιστία τους καθώς και σε ποιο στάδιο συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες ο ταξιδιώτης.