Η δημιουργία αξίας στις χερσαίες μεταφορές τουρισμού στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της ποιότητας των τουριστικων υπηρεσιών στα ελληνικά νησιά. Η περίπτωση του νομού Χανίων

Τερεζάκης, Ελευθέριος (2023-01)

English abstract_:_ The objective of this dissertation is to analyse the land tourist transportation services, to identify the problems that the tourists and the drivers of these companies deal with and finally to find solutions that create value in the tourism transportation services. In the context of this research, the problems the Prefecture of Chania faces, and the modernization and the education needs will be studied. For the implementation of this objective, primary quantitative research was carried out through the sample poll. The poll consisted of two structured questionnaires, the first one addressed to drivers and employees of tourism transportation companies and the second one to tourists. The number of the collected samples was 204, the 71 were from drivers and the rest 133 were from tourists. The most important finding shows that the road infrastructure of Chania prefecture falls behind and there is a big need of a contemporary and safe road environment, the technology of the vehicles that are used in the sector of tourism transportation, even though they are enough for the island’s conditions, an upgrade would add value in the whole tourism services. Subsequently, the environmental and driving behaviour of the local drivers are characterised as moderate while the communication between drivers and visitors is in a satisfied level. Furthermore, the drivers have a lack of practical knowledge of first aid which would be useful in an unexpected incident. Finally, the information about the current situation plays a significant role because determines what is going to happen. For that reason, the people in charge of the local businesses must follow the immediate and valid information and be prepared of upcoming crises. The two most important conclusions are, firstly that the prefecture of Chania, even though faces several issues mainly with the lack of the necessary road infrastructure, tourists are served without dissatisfaction but neither admiration. Secondly, if the factors that were analysed in this research been considered, the value maximization in the tourism transportation services in the Prefecture of Chania and the optimization of the tourism services will be achieved upgrading at the same time the island’s tourism.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλυθούν οι χερσαίες υπηρεσίες τουριστικών μεταφορών, να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τουρίστες καθώς και οι οδηγοί των εν λόγω εταιριών και ως εκ τούτου να βρεθούν λύσεις οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία αξίας στις τουριστικές μεταφορές. Στα πλαίσια της εν λόγω έρευνας, θα μελετηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός Χανίων καθώς και οι ανάγκες εκσυγχρονισμού και επιμόρφωσης. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού διεξάχθηκε μια πρωτόγεννή ποσοτική έρευνα μέσω της δειγματοληπτικής δημοσκόπησης. Η δημοσκόπηση αυτή αποτελούταν από δυο δομημένα ερωτηματολόγια, το πρώτο απευθυνόταν σε οδηγούς και εργαζόμενους επιχειρήσεων τουριστικών μεταφορών και το δεύτερο σε τουρίστες. Ο αριθμός των δειγμάτων που συλλέχθηκαν ήταν 204, τα 71 ήταν από οδηγούς και τα υπόλοιπα 133 από τουρίστες. Τα σπουδαιότερα ευρήματα μας δείχνουν ότι οι οδικές υποδομές στον νομό Χανίων υστερούν και ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό περιβάλλον, τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται στον τομέα των τουριστικών μεταφορών παρόλο που είναι ικανοποιητικά για τα δεδομένα του νησιού η αναβάθμισή τους θα προσέδιδε αξία στο σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών. Εν συνεχεία, η οικολογική και οδική συνείδηση των τοπικών οδηγών χαρακτηρίζεται ως μέτρια ενώ η επικοινωνία μεταξύ οδηγών και επισκεπτών βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επίσης, οι οδηγοί υστερούν από πρακτικές γνώσεις πρώτων βοηθειών πράγμα που θα χρησίμευε σε κάποιο απρόσμενο συμβάν. Τέλος, η επικαιρότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι καθορίζει το τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Για τον λόγω αυτό πρέπει οι αρμόδιοι να ακολουθούν την έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία και να προετοιμάζονται για πιθανές επερχόμενες κρίσεις. Τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πρώτων ότι, ο νομός Χανίων παρόλο που αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα κυρίως με την έλλειψη των απαραίτητων οδικών υποδομών, οι τουρίστες εξυπηρετούνται χωρίς να τους δημιουργείται δυσαρέσκεια αλλά ούτε και θαυμασμός. Δεύτερων, αν ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που αναλύθηκαν στην εν λόγω έρευνα, θα επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αξία στις υπηρεσίες τουριστικών μεταφορών στο νομό Χανίων καθώς και η βελτιστοποίηση των τουριστικών υπηρεσιών αναβαθμίζοντας έτσι περισσότερο τον τουρισμό του νησιού.