Θρησκευτικός- Προσκυνηματικός Τουρισμός: η εικόνα προορισμού τριών ιερών προσκυνημάτων στο νομό Ιωαννίνων

Τσουβάλας, Μενέλαος- Άγγελος (2023-01)

English Abstract_:_ The aim of this master thesis is to investigate the Image destination of religious peregrinations, through the view of tourists. Specifically, the components of Image destination have been examined, factors which influence image destination, as well tourists’ conducts. As case study, three Holy peregrinations have been chosen in the wider territory of Ioannina. Holy Monastery of Kipina, Holy Monastery of Voutsas and Monastic community of the Island of Ioannina. Socio-demographic variables and factors which influence the Image destination in these specific sacred places have been analyzed. These destinations have been chosen due to a unique element they have, meanwhile the author of thesis visited all these destinations. In the first part of thesis, theoretical part is presented, which means the existence of a literature review of religious and pilgrimage tourism, analysis of the meaning of Image destination, components of Image destination, the factors, which influence Image destination and the correlation between Image destination and sacred places. It is an innovative survey, that has to do with the specific issue in the area of Ioannina, and that’s why this topic has been chosen in order to be analyzed. In the second part of thesis, the part of research is presented. Through quantitative research, the opinion of “tourists” was investigated in these case studies. The participation in questionnaire was nationwide, with 150 participants, and both useful results and valuable conclusions have occurred. Hypothesis which investigated, based in the previous literature review, led to unique conclusions, which verified these hypotheses. Hypothesis had to do with socio-demographic characteristics and factors influencing image destination.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την εικόνα προορισμού των θρησκευτικών προσκυνημάτων μέσα από την οπτική των τουριστών. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα συστατικά της εικόνας του προορισμού, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα προορισμού αλλά και οι συμπεριφορές των τουριστών. Ως μελέτη περίπτωσης, επιλέχτηκαν 3 Ιερά προσκυνήματα του νομού Ιωαννίνων. Η Ιερά Μονή Κηπίνας, Η Ιερά Μονή Βουτσάς και η Μοναστηριακή κοινότητα στο νησί Ιωαννίνων. Αναλυθήκαν κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα προορισμού στα συγκεκριμένα ιερά μέρη. Οι προορισμοί που επιλέχτηκαν είχαν κάποιο μοναδικό στοιχείο, ενώ ο συγγραφέας έχει επισκεφτεί όλα τα Ιερά μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, γίνεται η παρουσίαση του θεωρητικού κομματιού, δηλαδή γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θρησκευτικού και Προσκυνηματικού τουρισμού, αναλύεται η έννοια της εικόνας προορισμού, τα συστατικά της εικόνας προορισμού αλλά και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα προορισμού, καθώς και ο συσχετισμός μεταξύ της εικόνας προορισμού με τα Ιερά προσκυνήματα. Αποτελεί μια πρωτότυπη εργασία ως προς το θέμα αυτό στην περιοχή των Ιωαννίνων για αυτό και έχει επιλεχτεί η ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται το ερευνητικό κομμάτι. Με την βοήθεια της ποσοτικής έρευνας, ερευνήθηκε η άποψη των τουριστών στις επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης. Η συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο ήταν πανελλαδική, με 150 συμμετέχοντες και βγήκαν πολύ χρήσιμα αποτελέσματα και εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα. Οι ερευνητικές υποθέσεις που εξετάστηκαν, με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση, οδήγησαν σε πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία ουσιαστικά επαλήθευσαν μερικώς ή ολικώς τις υποθέσεις που αφορούσαν κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και παράγοντες επιρροής της εικόνας του προορισμού.