Επιπτώσεις από την εφαρμογή της τεχνολογίας 5G στις επιχειρήσεις και στο Digital Marketing.

Τούση, Ευαγγελία (2023-01)

English Abstract_:_ The benefits of 5G technology have been extensively analyzed in various scientific and journalistic articles, as well as on pages of companies that have successfully implemented the technology in their various operations. It is widely accepted that this technological development has the potential to change the world in many different ways. The aim of this thesis is to analyze the effects of the implementation of 5G technology by businesses in digital marketing. In this context, information is presented on the genesis of 5G technology and the differences between 5G and 4G and statistics related to various regions of the world and Greece. It then presents ways in which the development and operation of 5G technologies can impact 8 sectors of the economy and businesses in various industries: retail, healthcare, hospitality, financial services, transportation, manufacturing, leisure and entertainment, and agriculture industry. Special mention is made of the development of smart cities. The applications of digital marketing are analyzed and how they continue to contribute to its transformation through the internet of things, augmented reality, virtual reality and digital marketing analytics. Following is the analysis of successful digital marketing implementation efforts incorporating 5G technology that various companies around the world have made in the four categories mentioned above. Regarding the internet of things, the campaigns of Daimler, Ericsson Maritime ICT, and John Deere are analyzed. Augmented reality apps feature campaigns from IKEA, Jaguar Land Rover, Ray Ban, Pepsi&Co, Nivea and National Geographic.

Τα οφέλη της τεχνολογίας 5G έχουν αναλυθεί εκτενώς σε διάφορα επιστημονικά και δημοσιογραφικά άρθρα, όπως και σε σελίδες εταιρειών που έχουν εφαρμόσει επιτυχώς την τεχνολογία σε διάφορες λειτουργίες τους. Είναι ευρέως αποδεκτό πώς η τεχνολογική αυτή εξέλιξη έχει τη δυναμική αλλάξει τον κόσμο με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της 5G τεχνολογίας εκ μέρους των επιχειρήσεων στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Εντός του πλαισίου αυτού παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία γένεσης της 5G τεχνολογίας και τις διαφορές μεταξύ 5G και 4G, και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με διάφορες περιοχές του κόσμου και την Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους η ανάπτυξη και οι λειτουργίες της 5G τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν 8 τομείς της οικονομίας και επιχειρήσεις των διάφορων κλάδων: το λιανικό εμπόριο, ο κλάδος της υγείας, η βιομηχανία φιλοξενίας, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, η μεταποιητική βιομηχανία, η ψυχαγωγία και η διασκέδαση, και η αγροτική βιομηχανία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων. Αναλύονται οι εφαρμογές του ψηφιακού μάρκετινγκ και πως αυτές εξακολουθούν να συμβάλλον στο μετασχηματισμό του μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων, της επαυξημένης πραγματικότητας, της εικονικής πραγματικότητας, και τις αναλύσεις ψηφιακού μάρκετινγκ. Ακολουθεί η ανάλυση επιτυχημένων προσπαθειών εφαρμογής του ψηφιακού μάρκετινγκ με την ενσωμάτωση της 5G τεχνολογίας που έχουν κάνει διάφορες εταιρείες ανά τον κόσμο και στις τέσσερεις κατηγορίας που προαναφέρθηκαν. Όσον αφορά το διαδίκτυο των πραγμάτων αναλύονται οι καμπάνιες της Daimler, της Ericsson Maritime ICT, και της John Deere. Στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας παρουσιάζονται οι καμπάνιες της ΙΚΕΑ, της Jaguar Land Rover, της Ray-Ban, της Pepsi&Co, της Nivea, και του National Geographic. Στις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας παρουσιάζονται οι καμπάνιες της General Electric, των New York Times, της συνεργατικής μεταξύ Samsung και NASA, της Lowe, της Progressive Insurance, της Merrell Footwear και τις Limbic Life. Στις εφαρμογές αναλύσεων ψηφιακού μάρκετινγκ παρουσιάζονται οι καμπάνιες της HubSpot, της Feel Unique, της Gillete, της Washington Wizards, και της Kit Kat. Αναλύεται, επίσης, ένα παράδειγμα έξυπνης πόλης, αυτής των Τρικάλων στην Κεντρική Ελλάδα. Οι περιπτώσεις επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι τομείς της οικονομίας που έχουν την δυναμική να επηρεαστούν από την 5G τεχνολογία.