Ανάλυση της στάσης των Ελλήνων χρηστών για το περιεχόμενο του Netflix και την εφαρμογή τοπικών λογαριασμών στο Instagram

Τριάντης, Στέφανος (2023-01)

English Abstract_:_ It is generally accepted that Netflix has become one of the most popular streaming platforms in the world, with a large and increasing subscriber base. Instagram, in turn, plays a critical role in promoting Netflix content to the digital world, in order to target customer engagement. The platform allows Netflix to approach a large and diverse audience and promote its content in visually appealing and interactive ways. The capabilities of Instagram can be leveraged by Netflix to increase viewership, engagement, and loyalty with its target audience. In this context, the present study aims to explore the opinions of Greek followers of Netflix on Instagram regarding the content, the general effectiveness of Instagram as a promotion tool, the frequency of posting material, and also the effectiveness of the local account of Netflix in Greek society. In this way, a quantitative study based on a structured questionnaire with 100 total samples was conducted. The main findings of the work demonstrate the positive attitude of the Greek respondents towards the visual content, as it continues to be worthy of doubt whether the verbal content can also be applied and attract a large number of followers. Beyond that, there is no doubt that the Instagram platform is an important tool for promoting material, attracting and retaining customers. Furthermore, among many noteworthy results, there is also the strong opinion that there is greater interaction when there is daily material from Netflix, something that appears to be preferred by the Greek people. Finally, the data reveal the significant identification of the Greeks with the Greek Netflix account on Instagram, as it is exclusively addressed to the Greek society

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το Netflix έχει γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες ροής στον κόσμο, με μεγάλη και αυξανόμενη βάση συνδρομητών. Το Instagram, με τη σειρά του, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση του περιεχομένου του Netflix στον ψηφιακό κόσμο, προκειμένου να στοχεύσει την αφοσίωση των πελατών. Η πλατφόρμα επιτρέπει στο Netflix να προσεγγίσει ένα μεγάλο και ποικίλο κοινό και να προωθήσει το περιεχόμενό του με οπτικά ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο. Οι δυνατότητες του Instagram μπορούν να αξιοποιηθούν από το Netflix για να αυξήσουν την προβολή, την απήχηση και την αφοσίωση του με το κοινό-στόχο του. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων ακολούθων του Netflix στο Instagram σχετικά με το περιεχόμενο, την γενική αποτελεσματικότητα του Instagram ως εργαλείο προώθησης, την συχνότητα ανάρτησης υλικού, αλλά επίσης, και την αποτελεσματικότητα του τοπικού λογαριασμού του Netflix στην ελληνική κοινωνία. Κατά αυτόν τον τρόπο διεξήχθη ποσοτική μελέτη βασισμένη σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με 100 συνολικά δείγματα. Τα κύρια ευρήματα της εργασίας αποδεικνύουν την θετική στάση των Ελλήνων ερωτηθέντων απέναντι στο οπτικό περιεχόμενο, καθώς συνεχίζεται να είναι άξιο απορίας εάν το λεκτικό περιεχόμενο μπορεί να εφαρμοστεί και να προσελκύσει μεγάλο αριθμό ακολούθων. Πέραν από αυτά, δεν αποτελεί αμφιβολία ότι η πλατφόρμα του Instagram αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση υλικού, την προσέλκυση και διατήρηση πελατών. Ακόμη, ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνεται και η ισχυρή γνώμη ότι υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση όταν υπάρχει συχνό υλικό καθημερινά από το Netflix, κάτι που φαίνεται να προτιμάται από τον ελληνικό λαό. Τέλος, τα στοιχεία αποκαλύπτουν την σημαντική ταύτιση των Ελλήνων με το ελληνικό Netflix λογαριασμό του Instagram, καθώς το ίδιο απευθύνεται αποκλειστικά στην ελληνική κοινωνία