«Προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης»

Γρηγορίου, Άνδρια (2023-05)

English Abstract. In 2023 we see people using social media extensively in their daily lives. Users can chat and exchange information with the help of the internet much more easily. This evolution of technology has significantly impacted businesses, as digital marketing and social media are critical elements in laying the foundation for business growth in the modern world. In the past, people had to interact with each other in order to sell goods or services because it seemed unlikely to market using visual media alone. Over time, studies have shown that more and more organisations are entering the digital marketing arena as a result of technological advances. For the purposes of this thesis, a quantitative survey was conducted in the form of a questionnaire addressed to the general public and modern small and medium enterprises to determine the impact of the use of social media and digital marketing on business activities and whether these tools help them to increase their market presence. Also the impact of social media and marketing strategies is a topic of great concern in the global literature. In this paper we will specifically discuss the use of digital marketing and social media as promotional tools in SMEs. We therefore present various aspects of digital reality and advertising for product promotion based on specific criteria.

Thesis

Εν έτη 2023 παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εκτενώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινή τους ζωή. Οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη βοήθεια του διαδικτύου πολύ πιο εύκολα. Αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρήσεις, καθώς το ψηφιακό μάρκετινγκ και τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη δημιουργία θεμελίων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον σύγχρονο κόσμο. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι έπρεπε να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να πουλήσουν αγαθά ή υπηρεσίες, επειδή φαινόταν απίθανο να προωθηθεί η αγορά χρησιμοποιώντας αποκλειστικά οπτικά μέσα. Κατά τη πάροδο του χρόνου μελέτες έχουν δείξει ότι όλο και περισσότεροι οργανισμοί εισέρχονται στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου. Για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας, διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα σε μορφή ερωτηματολογίου όπου απευθυνόταν στο ευρύτερο κοινό και στις σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να διαπιστωθεί η επίδραση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού μάρκετινγκ στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. καθώς και το κατά πόσο τα εργαλεία αυτά τις βοηθούν να αυξήσουν την παρουσία τους στην αγορά. Επίσης Ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των στρατηγικών μάρκετινγκ είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει σε αρκετό βαθμό τη παγκόσμια βιβλιογραφία. Στη παρούσα εργασία θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη χρήση του ψηφιακού μάρκετινγκ και των κοινωνικών δικτύων ως μέσα προώθησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρουσιάζουμε λοιπόν διάφορες πτυχές της ψηφιακής πραγματικότητας και διαφήμισης για τη προώθηση προϊόντων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.