Εργασιακή Εμπλοκή Κατά την Περίοδο Δοκιμασίας Νεοδιοριζομένου στο Δημόσιο Τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στρωματιάς, Διονύσιος (2023-05)

ENGLISH ABSTRACT: The present study is intended to identify some of the factors that affect the phenomenon of work engagement and their relationship with it. It assesses these factors during the probationary period in the public sector of the Republic of Cyprus. To collect the primary data, a questionnaire was designed and distributed. Many studies and research have been carried out in order to determine the factors that affect the phenomenon of work engagement using various models of study. By random sampling, a sample of employees from the population of the public sector workforce of the Republic of Cyprus was selected, whose appointment has been recently validated and a necessary condition for appointment was the success in the examinations organized by the Examination Service. The examinations were first institutionalized in 2017. The Statistical Package for Social Science (SPSS) was used for the analysis of the data. The results of the study showed that the relationships between team and partners, the leader, the training and/or after-recruitment training are significantly and positively affecting the job engagement. On the contrary, the working environment and pay - rewards as factors do not affect significantly the levels of work engagement. The research proposals are both the results to be accepted from the relevant services and to devise administrative practices that reinforce the factors that positively affect the phenomenon of work engagement

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να προσδιορίσει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το φαινόμενο της εργασιακής εμπλοκής κατά την περίοδο του δοκιμαστικού διορισμού στο δημόσιο τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων, ένα ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και διανεμήθηκε. Πολλές μελέτες και έρευνες με σκοπό τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο της εργασιακής εμπλοκής έχουν προηγηθεί χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα μελέτης – θεωρίας. Με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας επελέγη δείγμα υπαλλήλων από τον πληθυσμό του εργατικού δυναμικού του δημόσιου τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, του οποίου ο διορισμός έχει πρόσφατα επικυρωθεί και απαραίτητη προϋπόθεση για διορισμό ήταν η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων. Οι αναφερόμενες εξετάσεις θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά το 2017. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Science). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι σχέσεις μεταξύ της ομάδας και συνεργατών, ο ηγέτης, η εκπαίδευσης ή/και μετεκπαίδευση που πραγματοποιείται μετά την πρόσληψη επηρεάζουν σημαντικά και θετικά την εργασιακή εμπλοκή. Αντιθέτως το εργασιακό περιβάλλον και οι αμοιβές – ανταμοιβές ως παράγοντες δεν επιδρούν σημαντικά στα επίπεδα εργασιακής εμπλοκής που εμφανίζονται στους δημόσιους οργανισμούς. Οι προτάσεις της έρευνας είναι αφετέρου να αφουγκραστούν τα αποτελέσματα οι αρμόδιοι φορείς και αφετέρου να σχεδιαστούν διοικητικές πρακτικές που να ενισχύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το φαινόμενο της εργασιακής εμπλοκής.