Ψηφιακοί τρόποι προώθησης τουριστικών προϊόντων/υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Πασταλάτζη, Μαγδαληνή (2023)

ENGLISH ABSTRACT: This thesis focuses on the investigation of the utilization of various digital methods and strategies for the promotion of tourism products and services in Greece. Despite being a country with a rich cultural heritage, picturesque landscapes and attractive attractions, tourism businesses in Greece face significant challenges that mainly fall into the field of effective promotion of their products and services. The present study is based on the perspective of increasing global digitization and the transformation it has brought about in the tourism sector, judging as necessary today the implementation of new strategies for sustainable development. In this context the analysis focuses on the study of multiple digital marketing strategies, including social media marketing, search engine optimization and influencer marketing, among others. The aim is to provide a comprehensive picture of the opportunities presented by digital platforms for Greek tourism businesses to maximize their visibility, thus strengthening their market presence.

Πρόλογος Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διερεύνηση της αξιοποίησης διαφόρων ψηφιακών μεθόδων και στρατηγικών για την προώθηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι είναι μια χώρα με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, γραφικά τοπία και ελκυστικά αξιοθέατα, οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που εμπίπτουν κυρίως στο πεδίο της αποτελεσματικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην προοπτική της αυξανόμενης παγκόσμιας ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού που έχει επιφέρει στον τουριστικό τομέα, κρίνοντας ως απαραίτητη σήμερα την εφαρμογή νέων στρατηγικών για βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό η ανάλυση επικεντρώνεται στη μελέτη πολλαπλών στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης και του influencer μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων. Στόχος είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι ψηφιακές πλατφόρμες για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις για τη μεγιστοποίηση της προβολής τους, ενισχύοντας έτσι την παρουσία τους στην αγορά.