O Ρόλος του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των εργαλείων του στην ενίσχυση των δράσεων προβολής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου

Αδάμου, Ανδρούλα (2023-05)

ENGLISH ABSTRACT: The era of rapid growth of the internet, digital social media and new technologies is currently underway, bringing about significant changes in the way consumers operate as well as their purchase decisions. Consequently, businesses and organisations have understandably adapted the tactics by which they operate and transact. The marketing practices traditionally used by marketers have been universally influenced by the evolution of the internet and new technologies. Inevitably, marketing practices have adapted accordingly. The development of the internet, the immediate access of customers to information material, and the exchange of information on a global level, leading companies to revise their marketing and promotion tactics. Online shopping grew rapidly, searching for information online and the daily use of social media established digital marketing as imperative for companies to remain competitive and sustainable. Digital media can enhance the sustainability and success of a business by meeting its goals, visions and reputation in global markets. Organizations and businesses seeking to strengthen their position in the global marketplace choose digital marketing and the tools it offers to succeed. Digital marketing is a catalyst in the field of advertising and sales, through which businesses can grow, increase their customer base, profits and sales, and generally strengthen their reputation, product or services. The maritime services sector is highly competitive and demanding. The main purpose of this thesis is through the research to understand the importance of digital marketing for the promotion of Shipping Deputy Ministry, to examine the digital promotion so far, to investigate the performance of the campaigns and to propose according to the results of the research a similar digital plan. In this study, a questionnaire survey, literature review and interviews were conducted. The survey involved 176 participants from the maritime industry (Shipping Industry, Deputy Ministry of Shipping , Law Firms) of which a percentage (about 20 people) belonged to the vocational education teachers who were responsible for monitoring the progress of the campaigns related to the Maritime Professions to secondary school students. In addition, an interview was held with the outgoing Deputy Minister of Shipping, Mr Demetriades. From the result, the importance of digital marketing for the Deputy Ministry of Shipping and the Maritime Industry was established, with special emphasis on the Website and social media with priority on Facebook. In addition, the digital visibility of the SDM was assessed as satisfactory with room for improvement. An important success factor was the credibility of the source and the participants in the campaigns.

Διανύεται η εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου, των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νέων τεχνολογιών επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. Συνεπώς οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εύλογα προσάρμοσαν τις τακτικές με τις οποίες λειτουργούν και συναλλάσσονται. Οι πρακτικές μάρκετινγκ που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν οι μάρκετερ επηρεάστηκε καθολικά από την εξέλιξη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Αναπόφευκτα οι πρακτικές μάρκετινγκ προσαρμόστηκαν ανάλογα. Η ανάπτυξη του διαδικτύου, η άμεση πρόσβαση των πελατών σε πληροφοριακό υλικό, η ανταλλαγή πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε τις εταιρείες σε αναθεώρηση των τακτικών προώθησης και προβολής. Οι ηλεκτρονικές αγορές αυξήθηκαν ραγδαία, η αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου και η καθημερινή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθιέρωσε το ψηφιακό μάρκετινγκ ως επιβεβλημένο ώστε οι εταιρείες να παραμένουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Τα ψηφιακά μέσα μπορούν να ενισχύσουν την βιωσιμότητα και την επιτυχία μιας επιχείρησης ικανοποιώντας τους στόχους της, τα οράματα της και τη φήμη της στις παγκόσμιες αγορές. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν την θέση τους στην παγκόσμια αγορά επιλέγουν το ψηφιακό μάρκετινγκ και τα εργαλεία που προσφέρει ώστε να επιτύχουν. Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι καταλυτικό στον τομέα της διαφήμισης και της πώλησης, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν, να αυξήσουν το πελατολόγιο, τα κέρδη και τις πωλήσεις τους, γενικότερα να ισχυροποιήσουν τη φήμη, το προϊόν ή τις υπηρεσίες τους. Ο κλάδος των Ναυτιλιακών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μέσα από την έρευνα να κατανοηθεί η σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ για την προβολή του ΥΦΥΝ, να εξεταστεί η μέχρι σήμερα ψηφιακή προβολή, να διερευνηθεί η απόδοση των εκστρατειών και να προταθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ανάλογο ψηφιακό πλάνο. Στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο, βιβλιογραφική ανασκόπηση και συνεντεύξεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 176 άτομα από την Ναυτιλιακή Βιομηχανία (Ναυτιλιακές, Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Δικηγορικά Γραφεία) εκ των οποίων ένα ποσοστό (20 περίπου ατόμων) ανήκει στους καθηγητές επαγγελματικής αγωγής που ήταν αρμόδιοι για την παρακολούθηση της πορείας των εκστρατειών που αφορούν τα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον απερχόμενο Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Δημητριάδη. Εκ του αποτελέσματος, διαπιστώθηκε η σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ για το ΥΦΥΝ και την Ναυτιλιακή Βιομηχανία με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με προτεραιότητα το Facebook. Επιπλέον η ψηφιακή προβολή του ΥΦΥΝ εκτιμάται ως ικανοποιητική με περιθώρια βελτίωσης. Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας αποτέλεσε η αξιοπιστία της πηγής και οι συμμετέχοντες στις καμπάνιες.