Η επίδραση της συμπεριφοράς καταναλωτή στη ψηφιακή στρατηγική των νεοσύστατων επιχειρήσεων

Κουσουρίδη, Ζωή (2023)

ENGLISH ABSTRACT: Today, the competition between companies in the industry is becoming more and more intense. All around us we see that more and more companies are making their appearance in various sectors of the economy. Every day, the creation of more and more businesses is being intensified by people who either have a unique business idea and want to exploit it, or because they are frustrated by the labour market and the prevailing conditions and as a result are turning to creating their own jobs. In both of the above cases, the aim of the entrepreneurs is to capture as large a part of the consumer base as possible. Their goal is to succeed by creating a healthy and strong business. In the following paper we will see how consumer behaviour influences business strategies, what consumers want from a new business, and the ways in which their purchasing choices are determined. Consumers have the opportunity to choose among a multitude of firms, each with different products and services. Because of this ease of choice, it is necessary for businesses to find a way to differentiate themselves from the rest and win over consumers. Promoting businesses, especially start-ups, through social media is a popular way that we see evolving more and more. In this paper, a questionnaire survey was conducted among about 100 people. The aim of this questionnaire is to investigate and draw conclusions on whether the use of social media have a crucial role in the visibility of a business to its potential customers.

Στη σημερινή εποχή ο ανταγωνισμός που παρατηρείται μεταξύ των επιχειρήσεων στον κλάδο γίνεται όλο και πιο έντονος. Γύρω μας βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κάνουν την εμφάνιση τους σε ποικίλους τομείς της οικονομίας. Καθημερινά, η δημιουργία όλο και περισσότερων επιχειρήσεων εντείνεται από ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν κάποια μοναδική επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να την αξιοποιήσουν, είτε επειδή είναι απογοητευμένοι από την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που επικρατούν με αποτέλεσμα να στρέφονται στη δημιουργία δικής τους εργασίας. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, ο σκοπός των επιχειρηματιών είναι να καταφέρουν να κερδίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του καταναλωτικού κοινού. Στόχος τους είναι να πετύχουν, δημιουργώντας μια υγιή και δυνατή επιχείρηση. Στην εργασία που θα ακολουθήσει θα δούμε πως η συμπεριφορά του καταναλωτή επηρεάζει τις στρατηγικές των επιχειρήσεων, τι ζητάνε οι καταναλωτές από μια νέα επιχείρηση και με ποιους τρόπους καθορίζονται οι αγοραστικές τους επιλογές. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε μια πληθώρα επιχειρήσεων, η κάθε μια με διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Εξαιτίας αυτής της ευκολίας επιλογής που έχουν, οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να βρουν τρόπο που θα τις κάνει να ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες και να κερδίσουν το καταναλωτικό κοινό. Η προώθηση επιχειρήσεων, και ειδικότερα των νεοσύστατων, μέσω social media αποτελεί ένα δημοφιλή τρόπο που βλέπουμε ότι εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Στη παρούσα εργασία έγινε έρευνα με ερωτηματολόγιο σε περίπου 70 άτομα. Στόχος αυτού του ερωτηματολογίου είναι να ερευνηθεί και να ληφθούν συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστικό ρόλο στην αναγνωρισημότητα μιας επιχείρησης προς τους δυνητικούς της πελάτες.