Το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και η επιρροή στην συμπεριφορά των καταναλωτών

Τσουκνίδα, Δήμητρα (2023-05)

ENGLISH ABSTRACT: The regulation governing the protection of personal data was implemented on 25 May 2018 by the European Union. The new regulation applies to all European states and organizations doing business within the European Union. The use of consumers' personal data by businesses and organisations, and the handling of such data, has long been under investigation by European agencies. However, the General Data Protection Regulation, which is the first law outlining the fundamental duties and rights associated with the processing of personal data that apply to all citizens of the European Union, has resulted in a significant reduction in the number of major data protection amendments. The aim of this thesis is to examine how the new regulation will affect consumers and the way they make their purchases. The regulation has changed the way businesses operate in order to comply with the new regulation, but it has also led to significant changes in consumer behaviour. This study has provided an analysis of the rights and obligations outlined in the new Regulation. In addition, this research has examined the main elements of consumer information on the fundamental principles of the Regulation, transparency with regard to personal data and privacy, and consumer safety when making purchases. A questionnaire with questions relating to the above-mentioned difficulties was administered to consumers using the internet in order to achieve the objectives of this survey. Excel was used to collect and evaluate the participants' responses. The results of this survey show that consumers' knowledge of the new regulation does not seem to have a direct impact on consumer behaviour. On the other hand, it is unlikely that the security and transparency of personal data will have a substantial impact on the way customers perceive the data security of the new regulation, although it may have a favourable effect on their purchasing habits. consumer behaviour

Ο κανονισμός που διέπει την προστασία προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νέος κανονισμός ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά κρατίδια και τους οργανισμούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, καθώς και ο χειρισμός τους, βρίσκονται εδώ και καιρό υπό διερεύνηση από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος είναι ο πρώτος νόμος που περιγράφει τα θεμελιώδη καθήκοντα και δικαιώματα που συνδέονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και αφορούν όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των σημαντικών τροποποιήσεων στην προστασία των δεδομένων. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει πώς ο νέος κανονισμός θα επηρεάσει τους καταναλωτές και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις αγορές τους. O κανονισμός έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων προκειμένου να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό, αλλά έχει επίσης οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η παρούσα μελέτη έχει παράσχει μια ανάλυση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που περιγράφονται στον νέο Κανονισμό. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εξετάστηκαν τα κύρια στοιχεία της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του κανονισμού, η διαφάνεια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και η ασφάλεια των καταναλωτών κατά την πραγματοποίηση αγορών. Ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούσαν τις προαναφερθείσες δυσκολίες δόθηκε σε καταναλωτές που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της έρευνας. Για τη συλλογή και αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε το Excel. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι οι γνώσεις των καταναλωτών σχετικά με τον νέο κανονισμό δεν φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά, είναι απίθανο ότι η ασφάλεια και η διαφάνεια των προσωπικών δεδομένων θα έχει ουσιαστική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αντιλαμβάνονται την ασφάλεια των δεδομένων του νέου κανονισμού, παρόλο που μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση στις αγοραστικές τους συνήθειες. συμπεριφορά των καταναλωτών.