Ανάπτυξη μεθοδολογίας χαρτογραφικής πρόβλεψης του περιβαλλοντικού θορύβου με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής: Μελέτη Περίπτωσης στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας του Δήμου Λήμνου

Σοφιανόπουλος, Σοφιανός (2023-05)

ENGLISH ABSTRACT: Environmental noise is an increasingly prevalent issue in major cities and most developing regions around the world. Industrial noise, urban noise, as well as transportation-related noise, contribute to a continuous burden of noise in the environment. The impact of environmental noise on health can be concerning, as it leads to effects such as hearing loss, sleep disturbances, reduced work performance, increased risk of cardiovascular disease, and poor mental health. Additionally, vulnerable social groups, such as children and the elderly, are more affected by environmental noise. Therefore, it is necessary to map the environmental noise in urban areas to effectively develop noise reduction measures and protect citizens from any negative impacts on their health. Mapping such noise can be achieved through using modern technology tools, which contribute to the development of appropriate noise reduction measures. The purpose of this study is to map the relevant noise in the area of the Municipal Community of Myrina, Lemnos, using contemporary information technology. A methodology is proposed for the collection, processing, analysis, and mapping of geospatial noise data, aiming to derive useful conclusions for the relevant authorities in terms of reducing noise emissions in the study area. Data collection was conducted using mobile devices and the process of Volunteered Geographic Information (VGI). For data processing, analysis, and mapping, Python programming language libraries were utilized. The production of noise prediction maps was performed using the IDW (Inverse Distance Weighting) and Ordinary Kriging methods. According to the results obtained from the calculations, it was concluded that the use of Ordinary Kriging interpolation is more accurate compared to the deterministic Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation. Furthermore, the exponential model was found to be more reliable than the spherical and Gaussian models for our study area. The noise maps resulting from the application of these methods indicated that noise levels in the area of the Municipal Community of Myrina do not exceed the noise limits established by European and National legislation for the protection of human health and the environment. The assessment of noise levels revealed that the most noisy areas are those located near the city's road network and close to coastal areas, such as beaches and the harbor. This study can be utilized by the relevant authorities to implement noise reduction measures in the area of the Municipal Community of Myrina.

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος είναι ένα ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα που εμφανίζεται στις μεγαλουπόλεις και στις περισσότερες αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου. Ο βιομηχανικός θόρυβος, ο αστικός θόρυβος καθώς και ο θόρυβος που προέρχεται από τις μεταφορές, παράγουν ένα συνεχές φορτίο θορύβου στο περιβάλλον. Η επίδραση του περιβαλλοντικού θορύβου στην υγεία μπορεί να είναι ανησυχητική, καθώς προκαλούν επιπτώσεις όπως απώλεια ακοής, προβλήματα ύπνου, μείωση της απόδοσης στην εργασία, αύξηση του κινδύνου καρδιακής νόσου και κακής ψυχολογικής υγείας. Επιπλέον, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είναι πιο επηρεασμένοι από τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Επομένως, είναι αναγκαίο να χαρτογραφηθεί ο περιβαλλοντικός θόρυβος στις αστικές περιοχές, προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα μείωσης του θορύβου και να προστατευτούν οι πολίτες από τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Η χαρτογράφηση του θορύβου μπορεί να γίνει με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων μείωσης του θορύβου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι χαρτογράφηση του θορύβου στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας του Δήμου Λήμνου χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής. Προτείνεται και περιγράφεται μια μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και χαρτογράφησης των γεωχωρικών δεδομένων θορύβου με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από τις αρμόδιες αρχές για τη μείωση των εκπομπών θορύβου στην περιοχή μελέτης. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με κινητές συσκευές και τη διαδικασία της Εθελοντικής Γεωγραφίας Πληροφοριών (VGI), ενώ για την επεξεργασία, ανάλυση και χαρτογράφηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες της γλώσσας προγραμματισμού python. Η παραγωγή των χαρτών πρόβλεψης του θορύβου πραγματοποιήθηκε με τις μεθόδους IDW και Ordinary kriging. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που λάβαμε από τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η χρήση της παρεμβολής Ordinary Kriging είναι πιο ακριβής σε σχέση με την χρήση της ντετερμινιστικής παρεμβολής Inverse Distance Weighting (IDW), καθώς επίσης ότι το εκθετικό μοντέλο είναι πιο αξιόπιστο σε σχέση με το σφαιρικό και το Gaussian μοντέλο για την περιοχή μελέτης μας. Οι χάρτες θορύβου που προέκυψαν από την εφαρμογή των μεθόδων έδειξαν ότι ο θόρυβος στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας δεν ξεπερνά τα όρια του θορύβου που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση του επιπέδου του θορύβου έδειξε ότι οι πιο θορυβώδεις περιοχές είναι αυτές που βρίσκονται κοντά στο οδικό δίκτυο της πόλης και κοντά στις παράκτιες περιοχές, όπως τις παραλίες και το λιμάνι. Η μελέτη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές για την λήψη μέτρων μείωσης του θορύβου στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας.