Ο ρόλος των μεγάλων δεδομένων(Big Data) και της προγνωστικής ανάλυσης (Predictive Analytics) στη βιομηχανία αλουμινίου

Κυρλής, Ιάσων (2023-08)

English abstract._In today's rapidly evolving business landscape, organisations across all industries are harnessing the power of data to drive informed decision making and gain competitive advantage. The aluminum industry, with its complex operations and dynamic supply chain, is no exception. By adopting big data and predictive analytics, this industry has the potential to revolutionise its processes, increase operational efficiency and unlock new opportunities. One of the key benefits of big data and predictive analytics in the industry is process optimization. By analyzing vast amounts of data, companies can identify patterns and trends that reveal inefficiencies in their operations. This insight allows them to streamline production workflows, reduce waste and improve overall productivity. The aluminium industry relies on a global and interconnected supply chain and big data combined with predictive analytics can enhance its management. Real-time visibility into inventory levels, demand patterns and transportation logistics allows organizations to optimize inventory levels, anticipate demand fluctuations and make data-driven decisions on supply and distribution. This results in improved operational efficiency, reduced costs and improved customer satisfaction. Sustainability is a growing concern in the aluminum industry, and big data and predictive analytics can contribute to sustainability initiatives. By analyzing data, indicatively on energy consumption and production parameters, organizations can identify areas of inefficiency and implement targeted improvements, leading to energy optimization and waste reduction. Predictive analytics can also predict demand, energy demand and enable dynamic load balancing, optimising energy use throughout the production process.

Thesis

Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, οι οργανισμοί σε όλους τους κλάδους αξιοποιούν τη δύναμη των δεδομένων για να προωθήσουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η βιομηχανία αλουμινίου, με τις περίπλοκες λειτουργίες και τη δυναμική αλυσίδα εφοδιασμού της, δεν αποτελεί εξαίρεση. Υιοθετώντας τα μεγάλα δεδομένα και την προγνωστική ανάλυση, ο κλάδος αυτός έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στις διαδικασίες του, να αυξήσει τη λειτουργική αποδοτικότητα και να ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες. Ένα από τα βασικά οφέλη των μεγάλων δεδομένων και της προγνωστικής ανάλυσης στη βιομηχανία είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Αναλύοντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα και τάσεις που αποκαλύπτουν ανεπάρκειες στις δραστηριότητές τους. Αυτή η διορατικότητα τους επιτρέπει να εξορθολογίσουν τις ροές εργασίας παραγωγής, να μειώσουν τη σπατάλη και να βελτιώσουν τη συνολική παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, αναλύοντας ιστορικά δεδομένα και πληροφορίες αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο, οι οργανισμοί μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις παραμέτρους των κλιβάνων, τις συνθέσεις κραμάτων και τις τεχνικές χύτευσης, με αποτέλεσμα να παράγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Η βιομηχανία αλουμινίου βασίζεται σε μια παγκόσμια και διασυνδεδεμένη αλυσίδα εφοδιασμού και τα μεγάλα δεδομένα σε συνδυασμό με την προγνωστική ανάλυση μπορούν να ενισχύσουν τη διαχείρισή της. Η ορατότητα σε πραγματικό χρόνο για τα επίπεδα αποθεμάτων, τα πρότυπα ζήτησης και τις αλυσίδες μεταφοράς και αποθήκευσης επιτρέπει στους οργανισμούς να βελτιστοποιούν τα επίπεδα αποθεμάτων, να προβλέπουν τις διακυμάνσεις της ζήτησης και να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων σχετικά με την προμήθεια και τη διανομή. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Η βιωσιμότητα αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία στη βιομηχανία αλουμινίου. Τα μεγάλα δεδομένα και η προγνωστική ανάλυση μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στις πρωτοβουλίες και προοπτικές βιωσιμότητας κάθε είδους επιχείρησης. Με την ανάλυση δεδομένων αναφορικά για παράδειγμα με την κατανάλωση ενέργειας και τις παραμέτρους παραγωγής, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν περιοχές αναποτελεσματικότητας και να εφαρμόσουν στοχευμένες βελτιώσεις, οδηγώντας σε εξοικονόμηση της ενέργειας και μείωση των αποβλήτων. Η προγνωστική ανάλυση μπορεί επίσης να προβλέψει τη ζήτηση ενέργειας και να επιτρέψει τη δυναμική εξισορρόπηση φορτίου, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.