Μέθοδοι Πρόβλεψης Του Χρηματοπιστωτικού Τομέα

Περικλέους, Ελευθερία (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT:The purpose of this thesis is to contribute towards the expansion and enhancement of CySEC’s (Cyprus Securities and Exchange Commission) supervision, through the efficient management of risks and proactive approach. The study focuses in developing a forecasting model that will generate estimates of the Cypriot Investment Firms’(CIFs) evolution, while emphasizing the necessity and significance of forecasting in proactive supervision. Strategic decision making based on available data is a major challenge and advantage for CySEC’s planning, development, and improvement of its supervision framework and consequently in the enhancement of proactive supervision, efficient use of resources and effective risk management. This document provides an extensive description of the evolution of the Cypriot Financial Sector along with the challenges faced by CySEC in regulating the Cypriot Securities Market. Next, with the employment of data analytics, a forecasting model is generated, working towards the enhancement and development of CySEC’s risk supervision approach. With the use of data analytics and descriptive statistics, the volatility of the sector is confirmed, rendering advanced forecasting models as inappropriate for use in cases of high volatility and uncertainty. On the other hand, simple forecasting methods relying heavily on the most recent observations, demonstrate a higher degree of credibility.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στην διεύρυνση και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με τρόπο που να αξιολογεί αποτελεσματικά τον κίνδυνο και να λειτουργεί προληπτικά. Η μελέτη επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός προγνωστικού μοντέλου που θα παρέχει μια εκτίμηση της εξελικτικής πορείας των Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), έχοντας ως στόχο να τονίσει τη σημασία και την αναγκαιότητα της πρόβλεψης στην προληπτική εποπτεία. Η ανάληψη στρατηγικών αποφάσεων με την αξιοποίηση των δεδομένων αποτελεί μεγάλη πρόκληση και πλεονέκτημα για την ΕΚΚ, τόσο στον σχεδιασμό, την διεύρυνση και ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου της και κατ’ επέκταση στην ενδυνάμωση της προληπτικής εποπτικής της δράσης, την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και διαχείριση των κινδύνων. Σε αυτή την εργασία γίνεται μια εκτενής περιγραφή της εξέλιξης του Χρηματοπιστωτικού κλάδου στην Κύπρο, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΚΚ στην εποπτεία της Κυπριακής Αγοράς Κινητών Αξιών. Στη συνέχεια με τη χρήση μεθόδων αναλυτικής δεδομένων αναπτύσσεται ένα μοντέλο πρόβλεψης στοχεύοντας τη διεύρυνση και ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου της ΕΚΚ. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων και την περιγραφική στατιστική, επιβεβαιώνεται η έντονη μεταβλητότητα του κλάδου, η οποία καθιστά τα πιο προηγμένα μοντέλα πρόβλεψης ακατάλληλα για χρήση. Από την άλλη, τα πιο απλά μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία βασίζονται περισσότερο στις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις, έχουν επιδείξει μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας.