Επιχειρηματική κινητικότητα: μεθοδολογικός ατομισμός και επιχειρηματική εκπαίδευση

Vliamos, Spyros (2012)

Book chapter

Στο παρόν κείμενο αναπτύσσεται ένας προβληματισμός σχετικά με την κινητικότητα του ατόμου προς την επιχειρηματική προσπάΘεια. Η κινητικότητα αυτής της έκφρασης της ανθρώπινης συμπεριφοράς προσεγγίζεται μέσα από τον μεθοδολ γικό ατομισμό σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα επηρεάζονται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες. Δεχόμαστε ότι οι προθέσεις και η παρότρυνση (εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες) υπαγορεύουν τρόπους σκέψης και δράσης οι οποίες προκαλούν συμπεριφορικές μεταβολές που με τη σειρά τους οδη­γούν τις ανθρώπινες πράξεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/