Αναλυτικά προγράμματα-Σχεδιασμός και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Εποχή

Christidou, Sophia (2014)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τα Αναλυτικά Προγράμματα στην Ελλάδα, τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη τους στη σύγχρονη εποχή. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται και σχολιάζεται η περίπτωση του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) για την Πράξη Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αιώνα ενώ επίσης γίνεται αντιπαραβολή του με το παλαιότερο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 2003. Συγκεκριμένα, γίνεται μια ανασκόπηση στη διεθνή και ελληνική σχετικά με το τι είναι και τι περιλαμβάνουν τα Αναλυτικά Προγράμματα ενώ περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό Αναλυτικών Προγραμμάτων όσο και οι λόγοι αναμόρφωσής τους. Στη συνέχεια περιγράφονται οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στα διάφορα αλληλένδετα μέρη που συνθέτουν ένα Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ενώ έπειτα παρατίθενται ορισμένα Μοντέλα Σχεδιασμού Αναλυτικών Προγραμμάτων βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας. Ακολουθεί μια παρουσίαση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών που παρήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εξετάζεται ταυτόχρονα και η περίπτωση της Αγγλικής Γλώσσας σε αυτό. Έπειτα περιγράφονται διεξοδικά ο χαρακτήρας, οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά του Νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών του Νέου Σχολείου. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται αναλυτικά το ΕΠΣ-ΞΓ στο Νέο Σχολείο ενώ περιγράφονται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή εφαρμογή του. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία και στο πώς αυτό συνδέεται με το Νέο ΕΠΣ-ΞΓ. Έπειτα εντοπίζονται οι διαφορές του ΕΠΣ-ΞΓ με τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών ενώ ταυτόχρονα γίνεται μια κριτική θεώρηση του και παρουσίαση των καινοτόμων στοιχείων του. Τέλος, γίνεται εκτενής σχολιασμός των προβληματικών περιοχών του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος ενώ παράλληλα διατυπώνονται και ορισμένες προτάσεις για την επίλυσή τους.