Η εγκληματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ioannou, Michalis (2014)

Thesis

Ένα θέμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σε γενικό βαθμό είναι το πρόβλημα της εγκληματικότητας. Με την ελεύθερη διακίνηση ατόμων και αγαθών στην Ευρώπη, η εγκληματικότητα σε όλα τα θέματα και επίπεδα αναπτύχθηκε και δραστηριοποιήθηκε σε όλη την Ευρώπη. Το 2010 η Ε.Ε. υιοθέτησε την πρώτη στρατηγική της για την εσωτερική ασφάλεια. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας όπου με κοινή προσπάθεια μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα κυριότερα εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της. Οι πέντε στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι επιλέχθηκαν με την επιτυχία των οποίων θα μπορούσε η Ε.Ε. να αντιμετωπίσει το έγκλημα ήταν: 1. Ο εντοπισμός σε αρχικό στάδιο και η εξουδετέρωση σε δεύτερο στάδιο των διεθνών εγκληματικών δικτύων 2. Με σωστότερη αστυνόμευση στα σύνορα των κρατών μελών να επιτευχθεί ενίσχυση της ασφάλειας 3. Να ληφθούν μέτρα ώστε η Ευρώπη να ενισχυθεί στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μεγάλων καταστροφών. 4. Να αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας των πολιτών. 5. Με διάφορα μέτρα να επιτευχθεί η πρόληψη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.