Οι τρόποι και τα μέσα για την καταπολέμηση της απάτης με τις πιστωτικές κάρτες στην Ευρωπαϊκή Κύπρο και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Constantinou, Giannis (2014)

As we all know, financial fraud, and specifically credit card fraud, has become a plague in our contemporary world. According to the United Nations human development report of 1999, the scale of global financial loss each year is at least 1.5 trillion dollars, and credit card fraud within the EU, 1.5 billion Euros. According to a more recent Europol report, the losses at EU level remain high. The initial pages of this study comment on the general concept of financial fraud in order to provide an indication of the extent of the crime. The paper continues and presents an overview of credit card fraud in Cyprus and delineates the ways and means of the crime. It briefly presents the various methods used by fraudsters to mislead credit card holders, and addresses the measures taken by the three institutions in Cyprus, namely the banks, the police and JCC (the issuer of credit cards on the island) to protect the unsuspecting citizens from credit card fraud. Furthermore, the study delves more specifically into the police department’s attempts to safeguard the citizen through its international cooperation and the use of modern technology, outlines the strengths and weaknesses of the police, differentiates between issuing and acquiring credit card fraud and comments on the recent rogueware / malware utilized for fraud. Moreover, the paper comments on the measures taken by MOKAS (Unit for combating financial fraud in Cyprus, 2012) as well as the actions employed by the Office of Economic Crime Investigation of Cyprus, JCC, (the card issuer in Cyprus) and other institutions in their attempt to both protect the citizen from card fraud and to combat financial deception. In its attempt to provide relevant, up-to-date information, the study, in addition to the extensive research conducted by the author which includes reports from the European Central Bank and Annual Cyprus Police Reports, employs the use of personal interviews and questionnaires. This was necessary in order to compensate for the limited sources available on the chosen topic. The study concludes with a brief summary and recommendations for future action / consideration.

Thesis

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το οικονομικό έγκλημα, και ειδικότερα η απάτη με πιστωτικές κάρτες, έχει γίνει μάστιγα στο σύγχρονο μας κόσμο. Σύμφωνα με την έκθεση ανθρώπινης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών του 1999, η κλίμακα της παγκόσμιας οικονομικής ζημιάς κάθε χρόνο είναι τουλάχιστον 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, και η απάτη με πιστωτικές κάρτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 1,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πιο πρόσφατη μελέτη της Ευρωπόλ, η ετήσια ζημιά σε επίπεδο Ε.Ε. παραμένει στα ίδια ανησυχητικά επίπεδα. Οι αρχικές σελίδες αυτής της μελέτης, σχολιάζουν την γενική έννοια της οικονομικής απάτης προκειμένου να παρέχουν μια ένδειξη της έκτασης του εγκλήματος. Το κείμενο συνεχίζει και παρουσιάζει μια επισκόπηση της απάτης με πιστωτικές κάρτες στην Κύπρο και περιγράφει τους τρόπους και τα μέσα αυτού του είδους εγκλήματος. Παρουσιάζει συνοπτικά τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από εγκληματικά στοιχεία για να παραπλανήσουν τους κατόχους πιστωτικών καρτών, και εξετάζει τα μέτρα που λαμβάνονται από τα τρία ιδρύματα στην Κύπρο, δηλαδή τις τράπεζες, την Αστυνομία και την JCC (Αρμόδιο τμήμα για την έκδοση πιστωτικών καρτών στην Κύπρο) για να προστατεύσουν τους ανυποψίαστους πολίτες από απάτες με πιστωτικές κάρτες. Επιπλέον, η μελέτη ερευνά πιο συγκεκριμένα τις προσπάθειες που κάνει η Αστυνομία για την προστασία του πολίτη, μέσω της διεθνούς συνεργασίας και τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, σκιαγραφεί τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της Αστυνομίας, διαφοροποιεί μεταξύ απάτης δια της έκδοσης και απάτης δια της απόκτησης πιστωτικής κάρτας και σχολιάζει το πρόσφατο λογισμικό (Rogueware - Malware) που χρησιμοποιείται για την απάτη. Επιπλέον, το κείμενο σχολιάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τη ΜΟ.Κ.Α.Σ. (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης), καθώς και τις ενέργειες που γίνονται από το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Κύπρου, από την JCC και άλλα όργανα στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τον πολίτη από την απάτη μέσω καρτών και να καταπολεμήσουν την οικονομική εξαπάτηση. Στην προσπάθειά της να παρέχει τις σχετικές, ενημερωμένες πληροφορίες, η μελέτη, εκτός από την εκτεταμένη έρευνα που διεξήχθη από τον συγγραφέα που βασίζεται σε εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ετήσια Αναφορά της Αστυνομίας Κύπρου, περιλαμβάνει τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων. Αυτό ήταν απαραίτητο προκειμένου να αντισταθμίσει τις σχετικά περιορισμένες διαθέσιμες πηγές για το επιλεγμένο θέμα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια σύντομη σύνοψη και συστάσεις για μελλοντική δράση και εξέταση.