Τα κυριότερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Hadjikyriakou, Panagiotis (2015)

Syllabus The main subject of this project is to state and set out all the details of the institutional instruments which nowadays rule all the citizens of the European union. Everyday, we all hear from the news reports or different conversations about means and instruments that go through policies in the European union, although many of us ignore their role and significance. as a result of ignorance the democracy’s deficiency enlarges, because citizens do not have equal access on them. The aim of this project is, except of stating and setting out all the details of the institutional instruments of the European union, to make clear the real not only the typical influence that European means have on our everyday lives as well as their influence on the European integration.

Thesis

της παρούσας εργασίας που πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, είναι η παρουσίαση και ανάλυση των θεσμικών οργάνων που διέπουν καθημερινά, αν όχι εμφανώς στους περισσότερους, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Καθημερινά, όλοι οι πολίτες ακούμε μέσα από την ειδησεογραφία ή συζητήσεις φορείς και όργανα άσκησης πολιτικών στο χώρο της ενωμένης Ευρώπης, πολλά εκ των οποίων αγνοούμε τον ρόλο και τη σημασία τους, με αποτέλεσμα το έλλειμμα δημοκρατίας, αφού κάθε πολίτης λόγω άγνοιας δεν έχει ίση πρόσβαση σε αυτά, να μεγαλώνει. Μέσα από την εργασία αυτή που σκοπό έχει, εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση των οργάνων αυτών, να κάνει κατανοητό πως τα συγκεκριμένα όργανα επηρεάζουν στην ουσία και όχι στον τύπο την καθημερινότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και πως αυτά συμβάλλουν στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, στόχος είναι η δημιουργία ενός «οδηγού» του πολίτη του χώρου αυτού. Άλλωστε, η ουσία της δημοκρατίας βασίζεται στο τρίπολο «Ισονομία – Ισοκρατία – Ισηγορία», τόσο της δημοκρατίας σε επίπεδο κράτους, όσο και τις «ευρωπαϊκής» δημοκρατίας. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ιδέα δεν περιορίζεται στην ελευθερία διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών , κεφαλαίων και ανθρώπων, αλλά στη δημιουργία ενός υπερεθνικού κράτους, που θα παράγει πολιτικές για το σύνολο των χωρών-μελών.