Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Gkika, Maria (2015)

Thesis

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια ισχυρή δέσμευση για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας αλλά και κράτους δικαίου. Η πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πηγάζει από δύο βασικές πηγές. Η πρώτη πηγή είναι το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, όπως αυτό πηγάζει από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Η δεύτερη πηγή από την οποία ρυθμίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ε.Ε. είναι το Δικαστήριο της Ε.Ε. και οι αποφάσεις του. Σε επίπεδο δράσεων η Ε.Ε. προασπίζει και προωθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα στο εσωτερικό της μέσα από το ενωσιακό δίκαιο, και σε εξωτερικό επίπεδο εκμεταλλεύεται την οικονομική και πολιτική της ισχύ ως ένας σημαντικό δρώντας της διεθνούς κοινότητας, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα για να συμπεριλάβει ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες εμπορίου και συνεργασίας με τρίτα κράτη, με στόχο την εξάρτηση της οικονομικής βοήθειας αλλά και της σύναψης εμπορικών συναλλαγών από το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Abstact The European Union has made a strong commitment to the promotion and protection of human rights, democracy and the rule of law. The human rights policy of the EU stems from two basic sources. The first source is primary law of the Union, as it stems from the European treaties, which are the product of negotiation and agreement among Member States. The second source from which human rights are regulated in the EU is the EU Court decisions. At the level of actions the EU upholds and promotes fundamental rights in the EU law through, and externally it is exploiting the economic and political clout as an important act of the international community, especially in the economic area to include human rights clauses in all trade and cooperation agreements with third countries, with a purpose to connect financial assistance and the conclusion of commercial transactions with the respect and protection of human rights.