Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Stamati, Stamatis (2015)

Thesis

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας υπήρξε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ένωσης από την πρώτη διεύρυνση μέχρι σήμερα η προοπτική ένταξης της Τουρκιάς και τα οφέλη και προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την ένταξη αυτή δεδομένου του μεγέθους του κράτους αυτού και των ιδιομορφιών του αφού αντιπροσωπεύει ένα «στρατόκεντρικό » πολιτικό καθεστώς. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζει το κεκτημένο των μέχρι τώρα διευρύνσεων μέσα από την ιστορική πορεία της Ε.Ε. η οποία από τα έξι ιδρυτικά μέλη έφτασε το 2013 να έχει 28 κράτη μέλη και επτά ακόμη υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Το κεφάλαιο αναφέρεται επίσης στα προβλήματα σχετικά με τις μέχρι τώρα διευρύνσεις, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης καθώς και τον αντίλογο και τη μέχρι τώρα θετική εμπειρία από τις διευρύνσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στη νέα στρατηγική της Ε.Ε. περί διεύρυνσης. Ειδικότερα διαδοχικά εξετάζεται το ερώτημα ποια χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευρωπαϊκή και με ποια κριτήρια, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο ενώ στη συνέχεια αναλύονται τα επιμέρους κριτήρια προσδιορισμού του ευρωπαϊκού χαρακτήρα ενός κράτους. Στο τέλος του κεφαλαίου αναλύεται η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την διεύρυνση και κατά πόσο μπορεί να απορροφήσει νέα μέλη. Η τελευταία ενότητα αναφέρεται περιληπτικά μόνο στις νέες υποψήφιες χώρες με έμφαση στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. Το τρίτο κεφάλαιο εmκεντρώνεται αποκλειστικά στην Τουρκία και στην προοπτική ένταξής της. Σταδιακά εξετάζει την ενταξιακή πορεία της μέχρι σήμερα και τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε. Ξεχωριστή ανάλυση κρίθηκε σκόmμο να γίνει για την μελέτη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των τουρκοκυπριακών σχέσεων. Στη συνέχεια εξετάζονται τα πλεονεκτήματα για την Ε.Ε. και τη Τουρκία από την ένταξή της, όπως και αντίστοιχα οι ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο που η κίνηση αυτή θα έχει στην Ένωση. Τέλος αναφορά γίνεται και στην εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας σήμερα, αλλά και στο ζήτημα των υδρογονανθράκων και της οριοθέτησης των ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο. - Object of study of this work has been the enlargement of the European Union as of the first enlargement to date the membership perspective of Turkey and the benefits and problems that may arise from the integration that given the size of this State and specificity of accounting for an "army - central "political regime. The first chapter examines the acquis so far enlargements through the history of the Ευ which of the six founding members arrived ίη 2013 to have 28 Member States and seven other candidate cοuntήes. This chapter also refers to the problems of the previous seήes expansions, the Copenhagen cήteήa and the contradiction and so far positive eΧΡeήeηce of enlargement. The second chapter of this work refers to the new Ευ strategy οη enlargement. Specifically successively examined the question of which country can be descήbed as a European and οn what criteria, ίη accordance with Community law and then analyzed the individual cήteήa for determining the European character of a state. At the end of the chapter discusses the new Ευ strategy to extend and whether it can absorb new members. The last section refers only bήef1Υ to the new candidate countries with emphasis οη progress made to date. The third chapter focuses exclusively οn Turkey and integration perspective. Gradually consider the accession process to date and Turkey's relations with the Ευ Separate analysis was considered appropriate to the study of Greek-Turkίsh relations and Τurkίsh-Cypriοt relations. Then we examine the benefits for the Ευ and Turkey from joining, as respective European concerns about the impact that this move will have οη the Union. Finally reference is made to the internal situation in Turkey today, but also the issue of hydrocarbons and the delimitation of the ΕΕΖ ίη the Eastern Mediterranean.