Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Delitsikou, Stella (2014)

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των θεσμικών οργάνων που διέπουν καθημερινά, αν όχι εμφανώς στους περισσότερους, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Καθημερινά, όλοι οι πολίτες ακούμε μέσα από την ειδησεογραφία ή συζητήσεις φορείς και όργανα άσκησης πολιτικών στο χώρο της ενωμένης Ευρώπης, πολλά εκ των οποίων αγνοούμε τον ρόλο και τη σημασία τους, με αποτέλεσμα το έλλειμμα δημοκρατίας, αφού κάθε πολίτης λόγω άγνοιας δεν έχει ίση πρόσβαση σε αυτά, να μεγαλώνει. Μέσα από την εργασία αυτή που σκοπό έχει, εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση των οργάνων αυτών, να κάνει κατανοητό πως τα συγκεκριμένα όργανα επηρεάζουν στην ουσία και όχι στον τύπο την καθημερινότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και πως αυτά συμβάλλουν στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, στόχος είναι η δημιουργία ενός «οδηγού» του πολίτη του χώρου αυτού. Άλλωστε, η ουσία της δημοκρατίας βασίζεται στο τρίπολο «Ισονομία – Ισοκρατία – Ισηγορία», τόσο της δημοκρατίας σε επίπεδο κράτους, όσο και τις «ευρωπαϊκής» δημοκρατίας. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ιδέα δεν περιορίζεται στην ελευθερία διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών , κεφαλαίων και ανθρώπων, αλλά στη δημιουργία ενός υπερεθνικού κράτους, που θα παράγει πολιτικές για το σύνολο των χωρών-μελών.