Οι οικονομικές ελευθερίες μέσα από την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, πρώην ΔΕΚ)

Hadjikyrou, Andreas (2014)

Thesis

Σήμερα, η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων (άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ παλαιό άρθρο 14 ΣΕΚ). Η εγκαθίδρυση και η απρόσκοπτη λειτουργία της αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη των σκοπών που υπόσχεται η Ένωση στους λαούς της Ευρώπης, την παραγωγή ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας (άρθρο 3 ΣΛΕΕ).