Το ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο και η συμβολή του στην καταπολέμηση της απατής και της διαφθοράς

Salevouraki, Maria (2015)

Thesis

Ο κύριος προπάτορας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ECSC). Ο θεμέλιος λίθος για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης ήταν τα επόμενα βήματα (Μαραβέγιας και Τσινισιζέλης, 2006). Ο επόμενος σταθμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η έγκριση του κειμένου της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία συνθήκη όριζε τα κριτήρια σύγκλισης τα οποία οι χώρες-μέλη έπρεπε να πληρούν για την συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η τελευταία αναθεώρηση των συνθηκών της ΕΕ έγινε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (Barbalouch, 1983).