Η εφαρμογή του δικαίου από τα κράτη μέλη

Nikolaou, Achilleas (2014)

Thesis

Το παρακάτω κείμενο ενασχολείται με το Δίκαιο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή του από τα κράτη μέλη του. Θα γίνει ανάλυση της ευρωπαϊκής κοινότητα από την γένεση της μέχρι σήμερα, ανάλυση του Δικαίου που εφαρμόζεται καθώς επίσης και ανάλυση των διάφορων πηγών του. Περαιτέρω ανάλυση θα γίνει στις διάφορες πηγές δικαίου καθώς επίσης και μέσω ποιων οργάνων παράγουν δίκαιο. Περαιτέρω θα ασχοληθούμε με τα κράτη μέλη τα οποία αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γίνει μια τοποθέτηση αναφορικά με το εθνικό δίκαιο του κάθε κράτους και του δικαίου της εθνικής ένωσης. Η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο εφαρμόζεται στα κράτη μέλη από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία θα αναφερθούμε διεξοδικά. Επιπλέον θα αναφερθούμε διεξοδικά στις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και της Επιτροπής.