Η πολιτική ανταγωνισμού στην Κύπρο και ο ρόλος της Κυπριακής επιτροπής ανταγωνισμού

Socratous, Elisavet (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία, έχει σαν σκοπό να μελετήσει την πολιτική ανταγωνισμού τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο ειδικότερα δε στην Κύπρο καθώς επίσης τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η πολιτική ανταγωνισμού προωθεί τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική αποτελεσματικότητα με την ταυτόχρονη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος προς την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Αυτό δημιουργεί θετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, την οικονομία γενικότερα και κατ’ επέκταση τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερης ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη του ανταγωνισμού και την πολιτική ανταγωνισμού σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων μεταρρυθμίσεων για εκσυγχρονισμό του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Ακολούθως στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται η έννοια του ανταγωνισμού και της οικονομικής ελευθερίας, έννοιας άρρηκτα συνδεδεμένης με το δίκαιο του ανταγωνισμού, γίνεται αναφορά στην πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια συνοπτική ανάλυση των τεσσάρων βασικών τομέων αυτής της πολιτικής (συμπράξεις, μονοπώλια, συγκεντρώσεις, κρατικές ενισχύσεις) με παράλληλη αναφορά στην σχετική νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που σχετίζονται με τους πιο πάνω τομείς. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η πολιτική του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνοπτική αναφορά στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο που διαδραματίζουν σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού. Εν συνεχεία το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά το θεσμό της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στην Κύπρο, τους στόχους αυτής, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της σε θέματα ανταγωνισμού στην ευρύτερη κυπριακή αγορά Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Κανονισμός 1/2003 όπου και γίνεται μία προσπάθεια ανάλυσης των σημαντικών αλλαγών που έχει επιφέρει στο κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού σε σχέση με το προϋπάρχον νομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού και στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού.