Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Isaak, Adriani (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής μελέτης και αφορά το μάθημα Ευρωπαϊκή Διαπραγμάτευση, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Ε.Ε. περιλαμβάνει 28 κράτη – μέλη με μεγάλες κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και γεωγραφικές διαφορές. Είναι η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζει μεγάλες ανισότητες εντός της και δέχεται έντονες πιέσεις. Ειδικότερα στις μέρες μας που κυριαρχεί η αβεβαιότητα για το αύριο λόγω των καθημερινών εξελίξεων της οικονομίας και έτσι ένα κύριο μέλημα της Ε.Ε. στην πορεία της είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή της. Μεγάλος στόχος και σκοπός της ίδρυσης της Ε.Ε. πέρα από την οικονομική στήριξη μεταξύ των κρατών - μελών της ήταν και η ύπαρξη ειρήνης και σταθερότητας. Η Ε.Ε έχει εισαγάγει ένα μοναδικό θεσμικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ως ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εργασιών της και για την δημιουργία εσωτερικών ελεγκτικών μέσων έχουν θεσπιστεί διάφορα θεσμικά όργανα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει μια λεπτομερή παρουσίαση και ανάλυση που να σχετίζεται τόσο με τα κύρια όσο και τα δευτερεύοντα / επικουρικά θεσμικά όργανα της Ε.Ε. εστιάζοντας στις αρμοδιότητες του καθενός από αυτά καθώς και στον ρόλο που επιτελούν. Μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων που στα οποία θα γίνει εκτενής αναφορά πιο κάτω είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο. This work is carried out in the context of a postgraduate degree which has to do with the topic European Negotiation, the European Union's institutions (EU). The EU contains 28 Member States with major socio-economic, cultural and geographical differences. It is the world's largest economy but nonetheless shows great disparities within it and receives intense pressures. Nowadays, that the uncertainty for tomorrow dominates due to daily developments in the economy, a major concern of the EU is its economic and social cohesion. A great goal and purpose of the founding of the EU, beyond the financial support between member countries was the existence of peace and stability. The EU has introduced a unique institutional system which functions as a cornerstone of European integration. For the effective control of its work and for the creation of internal audit various media institutions have been established. The purpose of this project is to illustrate a detailed presentation and analysis associated with both the main and the secondary / supplementary EU institutions focusing on the responsibilities of each of them as well as the role they perform. Among the various institutions which will be extensively referenced below is the European Parliament, the European Council, the European Commission, the European Central Bank, the Council of the European Union, the European Union's judicial system and the Court of Auditors.