Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής και στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

Hadjipaschali, Neophytoula (2015)

Thesis

Στην παρούσα εργασία μελετάται η εξέλιξη της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) διαχρονικά από τη συνθήκη του Μάαστριχτ έως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παράλληλα εξετάζεται ο ρόλος της ΕΚΤ στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής και στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Θα εξετασθούν τα αίτια που το εγχείρημα αυτό απέτυχε ως ένα σημείο, καθώς και το έλλειμμα διακυβέρνησης που υπήρξε στην ΟΝΕ, το οποίο οδήγησε με τη σειρά του στην κρίση χρέους στην ευρωζώνη και κατ’ επέκταση οικονομική κρίση στην Ελλάδα, που θα μελετηθεί ξεχωριστά. Στη διάρκεια του 2010 έγινε σαφές ότι η Ευρωζώνη έχει ανάγκη μιας νέας αρχιτεκτονικής. Στήθηκε πριν 15 περίπου χρόνια με βάση τα γνωστά ονομαστικά κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, τα οποία αποτελούν μέρος μόνον της αναγκαίας συνθήκης για να παραμείνει το οικοδόμημα του κοινού νομίσματος διαχρονικά σταθερό. Το τμήμα της αρχιτεκτονικής που λείπει βρίσκεται σήμερα στο στάδιο διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση πιθανόν να κρατήσει καιρό και να μην ικανοποιήσει τις ελαφρώς φουσκωμένες θετικές προσδοκίες για μια επίλυση. Μπορεί, όμως, η διαπραγμάτευση τελικά να καταλήξει σε κάτι σεβαστό και εφαρμόσιμο που θα διατηρήσει τη συνοχή της Ευρωζώνης για μεγάλο χρονικό διάστημα.