Θεσμικά όργανα, οργανισμοί και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Stylioti, Maria (2015)

During the course of the 20th century, Europe has experienced two world wars, which have played a catalytic role in Europe’s future improvement. These wars have resulted not only to the loss of Europe’s power, but also its people to be deprived of prosperity and peace. According to the declaration of Robert Schuman – French Foreign Minister (1948-1952) in 1950, Europe will be deprived of peace, if its countries continue to rely on national sovereignty. In general, the Schuman Declaration was regarded as the first step toward the establishment of an organized Europe with close economic links with a view to maintaining peaceful relations between European countries. Thus, the European Union was created in order to re-establish the policy of peace, security and economic prosperity. In the course of this integration procedure, various institutions, agencies and bodies were created, which play a significant role in the European Union’s so far process. Many citizens of the European Union ignore their role and importance. The purpose of this thesis, which is carried out under the elaboration of an assessment of the postgraduate program "International and European Economic Law, of the NEAPOLIS University Paphos, aims to introduce and analyse different institutions, agencies and bodies of the European Union. In addition, it attempts to make understandable how all these contribute to the integration of the European region and how they affect the daily life of European citizens.

Thesis

Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, η Ευρώπη βίωσε δυο παγκόσμιους πολέμους, οι οποίοι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία της. Οι πόλεμοι αυτοί είχαν ως αποτέλεσμα, όχι μόνο της απώλεια της δύναμής της, αλλά και ο λαός της να στερηθεί την ειρήνη και την ευημερία. Σύμφωνα με την διακήρυξη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών (1948-1952) Ρόμπερτ Σούμαν το 1950, η Ευρώπη θα στερηθεί την ειρήνη εάν τα κράτη της συνέχιζουν να βασίζονται στην εθνική κυριαρχία. Για την αναγκαία ευημερία και κοινωνική πρόοδο, τα κράτη της Ευρώπης θα έπρεπε να επιλέξουν την συνεργασία και την ομοσπονδιακή μορφή. Σε γενικές γραμμές, η Διακήρυξη Σούμαν είχε θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, με στενούς οικονομικούς δεσμούς και με στόχο τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποκαταστήσει την πολιτική της ειρήνης, της ασφάλειας και της οικονομικής ευημερίας της Ευρώπης. Στην πορεία αυτής της ενοποιητικής διαδικασίας, δημιουργήθηκαν διάφορα θεσμικά όργανα, οργανισμοί και υπηρεσίες, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην μέχρι τώρα πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετοί όμως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγνοούν το ρόλο και την σημασία τους. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, που πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο», του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου, έχει ως σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει διάφορα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, έχει ως στόχο να κάνει κατανοητό πώς όλα αυτά συμβάλλουν στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου και πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη.