Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Paraskeva, Panagiotis (2015)

Thesis

Το δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από τρία μέρη. Το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και τα ειδικευμένα δικαστήρια. Τα συγκεκριμένα δικαστήρια διασφαλίζουν την τήρηση του δικαίου της ΕΕ κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που ενίοτε αναφέρεται και ως Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), αποτελεί την ανώτατη δικαστική αρχή της ΕΕ. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών, την εφαρμογή και την ομοιόμορφη ερμηνεία του δικαίου της Ε.Ε. Το Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν δικαστή ανά κράτος μέλος.