Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο και την Ένωση και η διασύνδεσή του με το ευρώ

Vardas, Christodoulos (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο και την Ένωση και τη διασύνδεση του με το Ευρώ. Η εργασία ξεκινά με μια εισαγωγή, η οποία δίνει το χρονικό της ένταξης της Δημοκρατίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο κεφάλαιο δίνει λεπτομερές το χρονικό της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την σύνδεση της με την Ευρωζώνη. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει την Ευρωζώνη σε συνάφεια με τον εταιρικό και τραπεζικό τομέα. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση στην Κύπρο. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των ως άνω ζητημάτων κάνοντας αναφορά στις επιπτώσεις που επήλθαν τόσο στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου όσο και στην ίδια την Ευρωζώνη αλλά και σε πιθανές προκλήσεις και προτάσεις. This paper addresses the issues of the banking system in Cyprus and in European Union and their connection with the Euro. The paper commences with an introduction regarding the period required for the Republic of Cyprus to join the European Union. Chapter one describes in detail the time which was essential for Cyprus to join the European Union and Eurozone. Chapter two introduces the euro zone in connection with the corporate and banking sectors. Chapter three examines the European Central Bank along with the banking system in Cyprus in conjunction to the economical crisis in Cyprus. The project ends with conclusions resulting from the analysis of all the above mentioned issues and referral to the consequences faced by the banking sector in Cyprus and the Eurozone as a whole and also to provocations and proposals it has been confronted with.