Άσκηση εσωτερικού ελέγχου στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ενδεχόμενη συμβολή του στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους.

Hadjiioannou, Stephanos (2015)

This paper has been prepared as part of the Graduate Program in LLM- Business and International Law of the Neapolis University of Paphos. The scope of this essay, is the Internal Audit in Local Government. It seeks to demonstrate that the Internal Audit can help Local Authorities to achieve their mission and what is the most appropriate way to exercise the Internal Audit in Local Government. This essay describes the control activity and the importance for any organization, is also analyzing the different types of control in Public Administration and presents the definition of internal audit and how it contributes to the achievement of the organizations goals and under what conditions is more effective. For the Local Government presented a historical overview, the institutional framework and the particularities of and the problems being faced today. Subsequently the existing Internal Audit form of exercise is reflected in Local Government. As there is no institutionalized form of Internal Audit practice in Local Authorities attempted to show the contribution that Internal Audit is to more effectively achieve the objectives of local government. Also analyzed alternative forms of Internal Audit in Local Government and describes also the advantages and disadvantages they have. The paper proposes the exercise of Internal Audit in Local Government by the Internal Audit Service in an Internal Audit exercise under the whole Public Administration without excluding the supplementary aid at local authorities’ level.

Thesis

Η παρούσα εργασία έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM) του Πανεπιστημίου Neapolis Pafos. Αντικείμενο της εργασίας είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιδιώκει να καταδείξει πως ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πετύχουν την αποστολή τους και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος άσκησης του Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην εργασία περιγράφεται η δραστηριότητα του ελέγχου και η σημαντικότητα του για κάθε οργανισμό, αναλύονται οι μορφές ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση και παρουσιάζεται ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου και πως αυτός συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των οργανισμών και κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι πιο αποτελεσματικός. Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσιάζεται μια ιστορική της αναδρομή, το θεσμικό της πλαίσιο και οι ιδιαιτερότητες της καθώς και τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει. Ακολούθως αποτυπώνεται η υφιστάμενη μορφή άσκησης Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καθώς δεν υφίσταται θεσμοθετημένη μορφή άσκησης Εσωτερικού Ελέγχου στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιχειρείται να παρουσιαστεί η συμβολή που θα έχει ο Εσωτερικός Έλεγχος στην πιο αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης αναλύονται οι εναλλακτικές μορφές άσκησης Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτές έχουν. Η εργασία προτείνει την άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε ένα πλαίσιο άσκησης Εσωτερικού Ελέγχου στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης χωρίς να αποκλείεται η συμπληρωματική ενίσχυση σε επίπεδο Τοπικών Αρχών.